Oct 22, 2020   10:15 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Identification number: 32776
University e-mail: miroslav.sahul [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts          
     
Final thesis
     
Projects
     
     
Supervised theses          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Welding of selected dissimilar steels with laser
Written by (author):
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Milan Turňa, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Opponent 2:
prof. Ing. Peter Palček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zváranie vybraných kombinovaných ocelí laserom
Summary:
Cieľom DDP bolo vyhotovenie zvarov kombinovaných ocelí a kontrola ich kvality pomocou rôznych experimentálnych techník. V rámci riešenia dizertačnej práce sa navrhlo zváranie kombinovaných ocelí laserom. Ako zvárané ocele sa použili nízkouhlíková oceľ s označením DC 01 v kombinácii s austenitickými CrNi nehrdzavejúcimi oceľami. Boli zvolené dva druhy nehrdzavejúcich ocelí - nestabilizovaná AISI 304 a oceľ stabilizovaná titánom AISI 321. Uvedená kombinácia ocelí sa vo veľkej miere používa najmä v energetickom priemysle. Hrúbka zváraných kovov bola 2,0 mm. Boli navrhnuté dva druhy zvarových spojov, a to tupé a preplátované. Pri preplátovanej konfigurácii sa ako vrchný plech zvolila austenitická nehrdzavejúca CrNi oceľ, jednak z hľadiska zabezpečenia koróznej odolnosti zvarku, ako aj z dôvodu vyššej absorpcie laserového žiarenia povrchom nehrdzavejúcej ocele. Na zváranie sa použil diskový laser TruDisk 8002 s vlnovou dĺžkou 1,030 um a maximálnym výkonom 8 kW. Boli stanovené parametre a podmienky zvárania uvedených kombinovaných ocelí. Použité výkony lasera boli z intervalu 1,0 až 3,0 kW a rýchlosti zvárania 15 až 35 mm.s-1. Zváralo sa bez použitia prídavného materiálu. Laserové žiarenie bolo fokusované na povrch zváraných ocelí. Na zistenie presného chemického zloženia základných kovov bola použitá optická emisná spektroskopia. Z dôvodu analýzy priebehu procesu zvárania sa realizovalo meranie teplotných cyklov pomocou termočlánkov. Na identifikáciu štruktúr prítomných vo zvarových spojoch sa použila optická mikoskopia a rastrovacia elektrónová mikroskopia. Kvalitatívna fázová analýza bola realizovaná pomocou rtg. difrakčnej a EBSD analýzy. Na detailnejšie štúdium rozhrania zvarových spojov bola vykonaná EDX analýza. Vlastnosti zvarových spojov boli konfrontované s meraním mikrotvrdosti cez ich rozhrania a statickou skúškou ťahom. Vzniknuté lomové plochy boli následne analyzované rastrovacou elektrónovou mikroskopiou a EDX mikroanalýzou. Na posúdenie koróznej odolnosti zváraných ocelí a zvarových spojov boli navrhnuté elektrochemické potenciokinetické reaktivačné (EPR) testy.
Key words:
nízkouhlíková oceľ, diskový laser, zváranie laserom, parametre zvárania, austenitická CrNi nehrdzavejúca oceľ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited