26. 10. 2020  19:35 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Identifikačné číslo: 3289
Univerzitný e-mail: qvaligura [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Štúdium prípravy a vlastnosti meďnatých komplexov s ligandami potenciálnej biologickej aktivity
Autor:
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Vedúci práce:
Oponent 1:
RNDr. Lucia Andrezálová, PhD.
Oponent 2:doc. RNDr. Mária Kohútová, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Štúdium prípravy a vlastnosti meďnatých komplexov s ligandami potenciálnej biologickej aktivity
Abstrakt:
Koordinačné zlúčeniny a výskum ich rôznych aspektov na našom pracovisku sú už neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Aplikačné aspekty týchto zlúčenín smerujú do bioanorganickej chémie a aj táto práca je zameraná týmto smerom, pretože štúdium biologicky aktívnych organických látok zabudovaných do koordinačnej sféry biologicky aktívnych kovových prvkov výrazne ovplyvňuje ich vlastnosti vrátane ich biologickej aktivity. Preto je cieľom tejto práce štúdium prípravy a charakterizácia meďnatých komplexov s vybranými dusíkatými ligandmi (nikotínamid, N,N-dietylnikotínamid a ronikol (3-pyridylmetanol)) s nitrobenzoátovými, alebo halogénbenzoátovými aniónmi. Zameranie na tento druh komplexov súvisí s postavením medi ako esenciálneho stopového prvku a širokom spektre jej funkcií v biosystéme. Poznatky z literatúry ukázali potrebu doplniť poznatky o tomto type komplexov a ich potenciálnych vlastnostiach. Príprava komplexov sa zameriava na cielenú syntézu komplexov vhodného zloženia a vlastností. Produkty sa skúmali metódami orientovanými na získanie informácií o vzťahu medzi zložením a vlastnosťami komplexov. Výsledkom syntéz realizovaných pri rozličných podmienkach bola príprava a charakterizácia takmer 50 nových komplexov, pričom dvom tretinám z nich bola RTG metódami vyriešená aj kryštálová štruktúra. Komplexy s nikotínamidom boli študované len v sústavách s 2-nitrobenzoátovými aniónmi ako príspevok k objasneniu niektorých nedoriešených problémov v oblasti priebehu reakcií jednotlivých zložiek. Objasnili sa podmienky vzniku a prípravy komplexu [Cu(2-NO2bz)2(nia)2], ktorého vznik sa pozoroval v niektorých sústavách, ale rýchlo sa transformoval na pravdepodobne najstálejší produkt [Cu(2-NO2bz)2(nia)2(H2O)2]. Vznik dimérnych komplexov [Cu2(mi-2-NO2bz)4(nia)2].(solv), (kde solv = AC, ACN) ukázal na význam priestorového usporiadania molekúl komplexu pre vznik kryštalosolvátov. Celkovo sa pripravili a charakterizovali štyri nové komplexy. Podstatnú časť práce predstavuje príprava a štúdium vlastností komplexov s ligandom N,N-dietylnikotínamidom, v ktorej bolo získaných spolu 37 nových komplexov a poznatky možno rozčleniť do troch oblastí. V oblasti monomérnych komplexov sa popri typických komplexoch [CuX2(denia)2(H2O)2], (kde X = 2-NO2bz, 4-NO2bz, 2-Clbz, 4-Clbz, 2-Brbz, 4-Brbz) získali aj zriedkavejšie komplexy [Cu(3-Xbz)2(denia)2(H2O)1], (kde X = Cl, Br) a unikátny komplex zloženia [Cu(3-Brbz)2(denia)1(H2O)2]. Posledne menovaný predstavuje prvý prípad supramolekulového diméru v skupine komplexov s N,N-dietylnikotínamidom a doteraz získané poznatky naznačujú, že by mohol vykazovať aj magnetické vlastnosti typické pre tento typ komplexov. Dvojica komplexov menej obvyklej stechiometrie [Cu(3-Xbz)2(denia)2(H2O)1] svojimi magnetickými vlastnosťami prispela k poznaniu potreby vzájomnej orientácie molekúl komplexu a vhodnej interakcie magneticky aktívnych orbitálov pre možnosť interakcie nespárovaných spinov. Najpočetnejšia skupina molekulových komplexov umožnila formulovať záver o vplyve polohy substituenta na aniónovom ligande na supramolekulové usporiadanie molekúl. Polymérne komplexy [Cu(mi-denia)1X2(H2O)1]n, (kde X = 3-NO2bz, 4-NO2bz, 3-Clbz, 4-Clbz, 4-Brbz) prispeli k rozšíreniu poznatkov o mostíkovej funkcii N,N-dietylnikotínamidu a magnetických interakciách polymérnych komplexných molekúl. Popri klasických komplexoch dimérneho typu [Cu2(mi-X)4(denia)2], (kde X = 2-Clbz, 3-Clbz, 4-Clbz, 2-Brbz, 3-Brbz) boli pripravené aj "neklasické" diméry obsahujúce Cu : denia v pomere 2 : 1 [Cu2(mi-2-Xbz)4(denia)2].[Cu2(mi-2-Xbz)4(solv)2], (kde X = Cl alebo Br a solv = MetOH alebo EtOH) a v prípade 2-nitrobenzoátu komplex [Cu2(mi-2-NO2bz)4(mi-denia)1]n predstavujúci polymér dimérov s mostíkujúcim denia ligandom. Boli pripravené a charakterizované komplexy zloženia [CuX2(mi-ron)2]n, (kde X = 2-NO2bz, 3-NO2bz, 4-NO2bz) a v súvislosti so vznikom [Cu(2-NO2bz)2(mi-ron)2]n boli aj objasnené podmienky vzniku neobvyklého monomérneho [Cu(2-NO2bz)2(ron)2(H2O)2]. Popri tom sa pri syntézach s týmto ligandom získali aj viaceré komplexy neobsahujúce v koordinačnej sfére ronikol, čo sa vysvetlilo jeho nízkou koncentráciou v reakčnej zmesi, ale predovšetkým jeho výsostnou preferenciou k vzniku polymérnych komplexov.
Kľúčové slová:
meďnaté komplexy, nitrobenzoáto ligandy, halogénbenzoáto ligandy, dusíkaté ligandy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene