26. 10. 2020  20:04 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Identifikačné číslo: 3289
Univerzitný e-mail: qvaligura [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Vzťah medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami komplexov s bioaktívnymi ligandmi
Autor: Ing. Zuzana Repická, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.
Oponent 2:
doc. RNDr. Mária Kohútová, CSc.
Oponent 3:
doc. Ing. Miroslav Boča, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vzťah medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami komplexov s bioaktívnymi ligandmi
Abstrakt:
Štúdium biologicky aktívnych organických látok v prítomnosti iónov biologicky aktívnych kovových prvkov, ktoré môžu ovplyvniť ich vlastnosti a/alebo ich biologickú aktivitu je novým trendom v oblasti bioanorganickej chémie. Informácie o zložení, štruktúre a vlastnostiach takýchto zlúčenín môžu významne prispieť k lepšiemu pochopeniu procesov v prírode, alebo pri vývoji nových liečiv. Cieľom predkladanej práce je štúdium prípravy a charakterizácia potenciálne biologicky aktívnych metyl a metoxysalicylátomeďnatých komplexov s niektorými aromatickými dusíkatými ligandami (nikotínamid, dietylnikotínamid, 2-pyridylkarbinolom, ronikolom a 4-pyridylkarbinolom). Pri príprave nových komplexov sa kládol dôraz na skúmanie vzťahu medzi charakterom získaneho produktu a podmienkami jeho prípravy, aby bolo možné cielene pripravovať komplexy vhodného zloženia a vlastností. Metódy skúmania produktov sa orientovali na získanie informácií o vzťahoch medzi zložením a charakterom väzby jednotlivých ligandov a na overovanie možností jednotlivých techník skúmania. Výsledkom syntéz realizovaných pri rozličných podmienkach bola príprava a charakterizácia viac než 50 nových komplexov, pričom takmer polovici z nich bola RTG metódou vyriešená aj kryštálová štruktúra. Zloženie pripravených komplexov s nikotínamidom charakterizuje vznik štyroch druhov komplexov: monomérne Cu(Xsal)2(nia)2(H2O)2 (X = 4-MeO a 5-MeO), Cu(Xsal)2(nia)2 (X = 3-, 4-, 5-Me, 3-, 4-, 5-MeO), dimérne [Cu(Xsal)2(nia)(H2O)]2 (X = 5-MeO a 4,-5-Me a polymérne Cu(Xsal2-)(nia) (X = 3-, 4-, 5-MeO, 3- a 4-Me). Výnimočné diméry [Cu(5-MeOsal)2(nia)(H2O)]2 a [Cu(5-MeOsal)2(nia)(H2O)]2 vykazovali neobvyklú antiferomagnetickú interakciu podmienenú medzimolekulovými väzbami. Podobne aj s dietylnikotínamidom boli získane tri typy komplexov: monoméry Cu(Xsal)2(nia)2(H2O)2.zH2O (z = 0, X = 4-, 5-MeO, 3-, 4-, 5-Me; z = 2, X = 3-MeO), Cu(5-Mesal)2(nia)2(H2O), polyméry [Cu(Xsal)2(denia)(H2O)]n (X = 4-, 5-MeO, 3-, 5-Me) a Cu2(Xsal-2)2(denia)(H2O) (X = 4-MeO, 5-MeO, 4-Me, 5-Me). Neobvyklé polyméry [Cu(Xsal)2(denia)(H2O)]n vykazovali magnetické vlastnosti podobné s dimérnym komplexom s nikotínamidom a potvrdili predpoklad o význame vodíkových väzieb pre tieto vlastnosti. V prípade dvojice komplexov [Cu(3-Mesal)2(denia)2(H2O)2] sa objavila konformačná izoméria spočívajúca v rôznej orientácii karboxamidových skupín denia ligandu. V celej skupine [Cu(Xsal)2(denia)2(H2O)2] sa pozorovali prejavy spomínanej konformačnej polymorfie na existencii supramolekulových izomérov. 2-pyridylkarbinol poskytol dve skupiny komplexov: molekulové monoméry zloženia Cu(Xsal)2(2-pycarb)2 (X = 3-, 4-MeO, 3-, 4-, 5-Me) a Cu(Xsal-2)(2-pycarb)(H2O)2 (X = 4-MeO, 5-MeO, 4-Me, 5-Me), ktoré majú pravdepodobne polymérnu štruktúru. EPR merania zamrnutých roztokov komplexov s týmto ligandom potvrdili prenostné nasýtenie koordinačnej sféry Cu(II) chelátujúcimi ligandami. S ronikolom sa získali tri typy komplexov Cu(Xsal)2(ron)2 (X = 3-, 4-MeO, 3-, 4-, 5-Me) a neobvyklé monoméry [Cu(3-Mesal)2(ron)2] a [Cu(3-Mesal)2(ron)2(H2O)].H2O. Pri použití 4-pyridylkarbinolu, ako dusíkatého ligandu sme získali tri typy komplexov: dimér Cu2(3-Mesal)4(4-pycarb), polyméry Cu(Xsal)2(4-pycarb)2 (X = 3-, 4-, 5-Me) a pravdepodobne monomér zloženia Cu(5-MeOsal)2(4-pycarb)2(H2O)2. V skupine komplexov, obsahujúcej len anión metyl alebo metoxysalicylovej kyseliny, sme získali a charakterizovali látky zloženia: Cu(Xsal)2(H2O)z (pre z = 2, X = 3-MeO, 4-MeO; pre z = 1, X = 4-Me), Cu2(3-Mesal)4(H2O)2 a {[Cu2(5-MeOSal)4(H2O)4]0,8[Cu2(5-MeOSal)4(EtOH)2(H2O)2]0,2}.0,2H2O. V predkladanej práci sme u vybranej skupiny látok skúmali vzťah medzi zložením, štruktúrou a biologickou aktivitou u vybraných kmeňov baktérií, kvasiniek a vláknitých húb. Bol zistený slabý antibakteriálny a protikvasinkový účinok, biologická aktivita voči vláknitým hubám bola zvýšená. Z hľadiska zloženia mali metoxysalicyláty menšiu účinnosť než metylsalicyláty.
Kľúčové slová:Metylsalicyláty, Metoxysalicyláty, Meďnaté komplexy

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene