Dec 15, 2019   8:20 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Smart eco-village concept and its projection into strategic development documents in the territory - model territory Veľká Lomnica
Written by (author): Bc. Daniela Kirinovičová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Smart eco-village koncept a jeho priemet do strategických rozvojových dokumentov v území (PRO/SPRO, ÚPD) - modelové územie Veľká Lomnica
Summary:Bakalárska práca sa zameriava na priemet konceptu Smart Ecovillage do jestvujúcich strategických dokumentov obce Veľká Lomnica, prostredníctvom vybraných cieľov. Bakalársku prácu môžeme obsahovo rozdeliť do troch častí a to na aktualizáciu Programu rozvoja obce Veľká Lomnica pre obdobie 2018-2022, s výhľadom na 15 rokov, súčasťou ktorého je zadefinovanie špecifickej témy, Zmeny a doplnky územného plánu obce Veľká Lomnica a Grafická časť, ktorá graficky znázorňuje priemet aktivít do územného plánu. Prvá časť v úvode definuje koncept Smart Ecovillage, jeho stratégiu a ciele na jej dosiahnutie. Ďalej dopĺňa a aktualizuje analytické údaje o obci, definuje víziu spolu globálnym cieľom a prioritnými oblasťami, ktoré pomôžu k priemetu konceptu Smart Ecovillage do územie obce Veľká Lomnica. Záver prvej časti obsahuje finančné krytie jednotlivých navrhovaných aktivít a zabezpečenie realizácie. Druhá časť rieši plynulo nadväzuje na priemet navrhnutých aktivít do územného plánu obce prostredníctvom zmien a doplnkov súčasného územného plánu. Zmeny a doplnky sú nielen formou zmeny využitia územia ale aj prostredníctvom regulatívov, v súlade s konceptom Smart Ecovillage. Tretia časť, ktorá je grafickým znázornením navrhovaných zmien a doplnkov v územnom pláne. Hlavným cieľom je snaha o rozvoj obce takými krokmi, ktoré budú šetrné k životnému prostrediu a nebudú negatívne vplývať na krajinu. Využívanie obnoviteľných zdrojov a regulácia bývania sú jednými z krokov ako tento cieľ dosiahnuť.
Key words:Veľká Lomnica, Program rozvoja, Village, Územný plán, Smart, Eco

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited