4. 4. 2020  0:26 Izidor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikační číslo: 328
Univerzitní e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)
Vedoucí oddělení - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Smart eco-village koncept a jeho priemet do strategických rozvojových dokumentov v území (PRO/SPRO, ÚPD) - modelové územie Veľká Lomnica
Autor: Bc. Daniela Kirinovičová
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Oponent:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Smart eco-village koncept a jeho priemet do strategických rozvojových dokumentov v území (PRO/SPRO, ÚPD) - modelové územie Veľká Lomnica
Abstrakt:Bakalárska práca sa zameriava na priemet konceptu Smart Ecovillage do jestvujúcich strategických dokumentov obce Veľká Lomnica, prostredníctvom vybraných cieľov. Bakalársku prácu môžeme obsahovo rozdeliť do troch častí a to na aktualizáciu Programu rozvoja obce Veľká Lomnica pre obdobie 2018-2022, s výhľadom na 15 rokov, súčasťou ktorého je zadefinovanie špecifickej témy, Zmeny a doplnky územného plánu obce Veľká Lomnica a Grafická časť, ktorá graficky znázorňuje priemet aktivít do územného plánu. Prvá časť v úvode definuje koncept Smart Ecovillage, jeho stratégiu a ciele na jej dosiahnutie. Ďalej dopĺňa a aktualizuje analytické údaje o obci, definuje víziu spolu globálnym cieľom a prioritnými oblasťami, ktoré pomôžu k priemetu konceptu Smart Ecovillage do územie obce Veľká Lomnica. Záver prvej časti obsahuje finančné krytie jednotlivých navrhovaných aktivít a zabezpečenie realizácie. Druhá časť rieši plynulo nadväzuje na priemet navrhnutých aktivít do územného plánu obce prostredníctvom zmien a doplnkov súčasného územného plánu. Zmeny a doplnky sú nielen formou zmeny využitia územia ale aj prostredníctvom regulatívov, v súlade s konceptom Smart Ecovillage. Tretia časť, ktorá je grafickým znázornením navrhovaných zmien a doplnkov v územnom pláne. Hlavným cieľom je snaha o rozvoj obce takými krokmi, ktoré budú šetrné k životnému prostrediu a nebudú negatívne vplývať na krajinu. Využívanie obnoviteľných zdrojov a regulácia bývania sú jednými z krokov ako tento cieľ dosiahnuť.
Klíčová slova:Veľká Lomnica, Program rozvoja, Village, Územný plán, Smart, Eco

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně