Oct 23, 2020   1:45 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Identification number: 3291
University e-mail: qbocar [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts
     
Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Magnetism of Iron Compounds
Written by (author):
Ing. Peter Augustín, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
doc. Ing. Mária Linkešová, CSc.
Opponent 2:
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
Opponent 3:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Magnetizmus komplexov železa
Summary:Predložená dizertačná práca pojednáva o syntéze nových koordinačných zlúčenín na báze centrálneho atómu FeIII, ich štruktúre, fyzikálno--chemických vlastnostiach a magnetických vlastnostiach. Na charakterizáciu nových látok sa použili nepriame metódy, ako je prvková analýza, IČ a UV--Vis spektroskopia. Kryštálová a molekulová štruktúra látok bola určená röntgenovou monokryštálovou difrakciou. Magnetické vlastnosti boli študované použitím SQUID magnetometra a namerané záznamy teplotnej závislosti magnetickej susceptibility boli analyzované použitím programu Polymagnet. Pripravené zlúčeniny typu [FeIIIL5X] boli rozdelené do šiestich tried podľa základného pentadentátneho ligandu L5, ktorý vznikol Schiffovou kondenzáciou aromatických aldehydov resp. ketónov s asymetrickým alebo symetrickým amínom. Šesť z pripravených zlúčenín podlieha spinovému prechodu, ktorý má spravidla pozvoľný priebeh. Látka alfa-[Fe(LN3)(NCS)] vykazuje strmý SCO s teplotnou hysteréziou šírky 4 K (kritická teplota ohrevu je 44 K a chladenia 40 K), pričom k prechodu dochádza medzi strednespinovým a vysokospinovým stavom. Zlúčenina [Fe(LN2)(NCS)] (T1/2 = 114,5 K) vykazuje termochromizmus: pri laboratórnej teplote je hnedo-fialová, pri teplote kvapalného dusíka je zelená. Ostatné pripravené SCO komplexy majú nasledovné kritické teploty prechodov: T1/2 = 280 K pre [Fe(LCl)(NCS)]; T1/2 = 293 K pre [Fe(LCl)(NCSe)]; T1/2 = 142 K pre [Fe(LBr)(N3)] a T1/2 = 326 K pre [Fe(LBr)(NCSe)]. Tieto SCO systémy sa vyznačujú miernym stupňom kooperativity (odklonu od čisto Boltzmannovej populácie stavov v dôsledku medzimolekulových interakcií v tuhej fáze). Ostatné syntetizované komplexy sú v celom meranom teplotnom intervale vysokospinové, až na kyanido komplex [Fe(LCl)(CN)].H2O, ktorý je nízkospinový. Zo získaných výsledkov sa usudzuje, že použitie asymetrického amínu, monodentátneho pseudohalogenidového ligandu s vhodnou silou ligandového poľa, typ syntézy a výber vhodného rozpúšťadla sú rozhodujúce faktory podmieňujúce a ladiace výsledné magnetické vlastnosti komplexov. Uvedenými variáciami sa pri skúmaných látkach dá ladiť entalpia prechodu, kým poznanie modifikácie entropie prechodu nie je zatiaľ objasnené.
Key words:
Spinový prechod, magnetizmus, syntéza, komplexy Fe(III)

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited