Oct 25, 2020   4:09 p.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Identification number: 3304
University e-mail: jan.derco [at] stuba.sk
 
Docent DrSc. - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)

Contacts
     
     
Final thesis
     Projects     
          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Influence of heavy metals on wastewater treatment processes.
Written by (author): prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Department:
Opponent 1:prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
Opponent 2:Ing. Elena Rajczyková, PhD.
Opponent 3:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv ťažkých kovov na procesy čistenia odpadových vôd.
Summary:V práci sú prezentované výsledky výskumu vplyvu vybraných ťažkých kovov na procesy biologického čistenia odpadových vôd, zahusťovania kalov, anaeróbnej stabilizácie a ich odvodňovania. Boli študované účinky dvoch kovov v rozpustenej forme (kadmium a chróm) a dvoch kovov, ktoré sa dostávajú do kontaktu s mikroorganizmami vo forme zrážadiel a zrazenín fosforu. Inhibičné účinky kadmia a chrómu závisia hlavne od oxidačného stupňa a formy ich zlúčenín, koncentrácie kovu a veku kalu. Pre ich vyhodnotenie sú potrebné dlhodobé inhibičné testy. Pri nárazovom zaťažení systému so simultánnym priebehom procesov nitrifikácie a denitrifikácie kadmiom bolo po ôsmich hodinách od uskutočnenia impulznej zmeny pozorované cca trojnásobné zvýšenie obsahu CHSK a dusičnanov na výstupe z modelu. Po jednom dni od uskutočnenia impulznej zmeny boli na výstupe namerané obdobné hodnoty CHSK ako pred uskutočnením impulznej zmeny. Došlo ale k závažnému zvýšeniu koncentrácie amoniakálneho dusíka. Na rozdiel od heterotrofných baktérií, adaptácia nitrifikačných baktérií nebola pozorovaná. Poznatky o adaptačných schopnostiach aktivovaného kalu na ťažké kovy umožňujú znížiť ich inhibičné účinky na prijateľnú mieru už pri navrhovaní procesov a technológií čistenia. Bol pozorovaný stimulačný účinok železnatých a železitých solí na procesy nitrifikácie. Pri zrážaní soľami trojmocného hliníka bola pozorovaná inhibícia procesu nitrifikácie. Výsledky denitrifikačných testov poukázali na stimulačný efekt študovaných zrážacích činidiel na tento proces. Najväčší stimulačný účinok bol pozorovaný v prípade železitých solí. Najmenšia hodnota špecifického filtračného odporu bola nameraná pre kal s dávkovaním železitých solí. Pre ostatné kaly boli v porovnaní s kalom s dávkovaním trojmocného železa namerané rádovo vyššie hodnoty. Najlepšie sedimentačné vlastnosti sú charakteristické pre kal z modelu s dávkovaním železitých solí. Najhoršie sedimentačné vlastnosti boli pozorované pre kal s dávkovaním solí hliníka. Pri chemickom zrážaní fosforu dochádza k znižovaniu reálnej hodnoty veku kalu. Väčšie koncentrácie kalu sú sprevádzané aj väčšími hodnotami hmotnostného toku častíc do dosadzovacej nádrže. Pre intenzifikáciu biologického stupňa existujúcej čistiarne odpadových vôd za účelom chemického zrážania fosforu sa ako najvhodnejšie javí použitie železitých solí. V prípade hlinitých solí môžu nastať problémy s vytvorením podmienok pre gravitačnú separáciu kalu. Tento kal sa vyznačuje malými a pomaly sedimentujúcimi vločkami. Najvyššia hodnota špecifického filtračného odporu bola nameraná pre kal kultivovaný za prídavku železnatých solí. Pre tento kal je charakteristická aj najmenšia priechodnosť. Najmenšia hodnota špecifického filtračného odporu bola nameraná pre kal s dávkovaním železitých soli. Z praktického hľadiska sú významné výsledky overovania použitia hlinitanu sodného ako zrážadla. Jeho výhodou je, že neobsahuje žiadny z aniónov, ktoré spôsobujú zvýšenie obsahu solí vo vyčistených odpadových vodách a následne aj recipienta. V prítomnosti železitých solí bol inhibovaný proces hydrolýzy, čo priamo ovplyvňuje aj proces metanogenézy. Pri dávkovaní hydroxidu železnatého a za použitia surového kalu ako substrátu pre anaeróbne vyhnívanie nebol pozorovaný významný vplyv železa na študované procesy hydrolýzy a acidogenézy. Celkove z výsledkov uskutočnených krátkodobých testov vyplynulo, že zvýšený obsah železa v prebytočnom kale zo simultánneho zrážania fosforu v aktivácii, neovplyvní významne proces anaeróbnej stabilizácie kalu.
Key words:acidogenéza, denitrifikácia, inhibícia, metanogenéza, nitrifikácia, respiračná rýchlosť, stimulačné účinky, sedimentačné a zahusťovacie vlastnosti, stabilizácia kalov, zrážanie fosforu

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited