Jun 3, 2020   8:37 p.m. Karolína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Identification number: 3334
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Biotechnology (FCFT)

     
     Projects          
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zoja Baginová
Využitie humínových kyselín pri bioremediácii pentachlórfenolu
May 2007
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Bachratá
Monitorovanie kontaminantov v životnom prostredí s využitím pasívneho vzorkovania a stanovenie ich biodostupnosti
May 2009
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Bachratá
Využitie pasívnych zberačov pre monitorovanie organických polutantov a stanovenie ich biodostupnosti
May 2007
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marta Balaščáková
Bioremediácia polychlórovaných bifenylov (PCB) s využitím biostimulácie a bioaugmentácie
May 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marta Balaščáková
Využitie biostimulácie a bioaugmentácie na bioremediáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovaných sedimentoch
May 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Miroslav Baláž
Biodegradácia a bioremediácia chlórovaných fenolov
May 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Batunová
Nanobioremediácia polychlórovaných bifeNanobioremediation of polychlorinated biphenyls with (bio)nanoparticles (nZVI) and their effect on bacterial cells.
May 2019
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Cyntia Benešová
Karcinogénny akrylamid v potravinách - enzymatický spôsob jeho eliminácie
May 2007
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Daniela Bošková
Polybrómované difenylétery (PBDE) - výskyt v životnom prostredí a možnosti ich bioremediácie
May 2015
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Daniela Bošková
Potenciál bakteriálnych konzorcií pri degradácii polychlórovaných bifenylov (PCB)
May 2017
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Čechová
Biodegradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovaných pôdach
May 2007
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Domšicová
The effect of biosurfactants on bacterial cell and on biodegradation of hydrophobic organic compounds
May 2019Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Domšicová
Využitie surfaktantov a biosurfaktantov pri degradácii hydrofóbnych prioritných znečisťujúcich látok
May 2017
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Horváthová, PhD.
Biodegradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) vo vodných systémoch
May 2015
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Hana Horváthová, PhD.
Biodegradačné schopnosti baktérií izolovaných zo sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi (PCB)
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Hana Horváthová, PhD.
Integrated biological and physico-chemical remediation approaches
May 2019
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Hrčková
Achromobacter a Rhodococcus: potenciálne biokatalyzátory pre degradáciu polychlórovaných bifenylov
May 2014
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Hrčková
Biodegradácia PCB v prítomnosti (bio)surfaktantov a biosurfaktant-produkujúcich baktérií
May 2016
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Mariana Hurbanová
Remediation of polychlorinated biphenyls (PCBs): combination of sorption on activated carbon and bacterial degradation
May 2019
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zdenka Janegová
Ekotoxicita polychlórovaných bifenylov a ich degradačných produktov v priebehu biodegradácie
May 2012
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zdenka Janegová
Štúdium ekotoxicity a genotoxicity sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
May 2010
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lukáš Kňaz
Biodegradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) v modelových systémoch a v sedimentoch kontaminovaných PCB
May 2012
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Kňaz
Charakterizácia sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
May 2010
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Kobylinská
Polychlórované dibenzodioxíny a dibenzofurány (PCDD a PCDF) – výskyt v prostredí a v ľudskej populácii a možnosti biologického rozkladu
May 2015Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivana Konečná
Izolácia baktérií zo sedimentov kontaminovaných polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi (PAH) a ich využitie pri biodegradácii PAH
May 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ivana Konečná
Polycycklické aromatické uhľovodíky (PAH) – výskyt v riečnych tokoch a možnosti ich odstránenia biologickými postupmi
May 2015
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Filip Květoň
Biodegradácia bifenylu novými bakteriálnymi izolátmi zo sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi (PCB)
May 2013
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Květoň
Štúdium schopností nových bakteriálnych izolátov degradovať bifenyl a polychlórované bifenyly (PCB)
May 2015
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Lászlová, PhD.
Adaptačné mechanizmy a fyziologická odozva bakteriálnej membrány v prítomnosti toxických environmentálnych kontaminantov
May 2013
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Katarína Lászlová, PhD.
Bioremediácia polychlórovaných bifenylov s využitím stratégie biostimulácie a bioaugmentácie
June 2017
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Lászlová, PhD.
Vplyv polychlórovaných bifenylov a ich degradačných produktov na bakteriálnu bunku
May 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Lobpreis, PhD.
Vývoj a využitie metód pasívneho vzorkovania na monitorovanie biodostupnosti a toxicity organických kontaminantov v životnom prostredí
September 2011Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Romana Lokajová
Štúdium degradačných schopností novozískaných bakteriálnych izolátov
May 2015
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Lukáčová, PhD.
Biologické systémy využiteľné na hodnotenie ekotoxicity životného prostredia
May 2007Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Lukáčová, PhD.
Ekotoxicita a genotoxicita sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
May 2009
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Lucia Lukáčová, PhD.
Ekotoxicita a genotoxicita sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
September 2013
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Mináriková
Nepriaznivé vplyvy a mechanizmus účinku environmentálnych polutantov – endokrinných disruptorov
May 2013
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Minichová
Nové bakteriálne izoláty - sľubné biokatalyzátory pre biodegradáciu polychlórovaných bifenylov
May 2014Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Minichová
Perzistentné organické zlúčeniny (POPs) a ich bioremediácia – dekontaminácia biologickými postupmi
May 2012
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Molnárová, PhD.
Ekotoxicita pôd v priebehu biodegradácie pentachlórfenolu v prítomnosti humínových kyselín
May 2008
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miriama Monoková
Degradácia polychlórovaných bifenylov biologickým postupom a nanotechnológiou
May 2016Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriama Monoková
Use of bioremediation and nanotechnology for decontamination of polychlorinated biphenyls from the environment
May 2018
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Slavomíra Murínová, PhD.
Biodegradácia polychlórovaných bifenylov a ich vplyv na bunkovú membránu bakteriálnych degradérov v prítomnosti induktorov
September 2014
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Slavomíra Murínová, PhD.
Biodegradácia polychlórovaných bifenylov a ich vplyv na bunkovú membránu bakteriálnych degradérov
May 2010
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Slavomíra Murínová, PhD.
Perzistentné organické polutanty ako environmentálne stresové faktory pre mikrobiálnu bunku
May 2008Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Prokopová
Biodegradácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia biostimulácie a bioaugmentácie
May 2017
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Prokopová
The bacterial mixed culture as an effective tool for biodegradation of polychlorinated biphnyls (PCBs) in the contaminated sediment
May 2019Displaying the final thesis
48.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Michaela Remeňová
Monitorovanie prítomnosti kontaminantov vo vodách novými prístupmi pomocou pasívneho vzorkovania
May 2009
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miroslava Rovná
Možnosti zvyšovania biodegradácie polychlórovaných bifenylov využitím biosurfaktantov
May 2017
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Rovná
Využitie biokatalýzy v bioremediácii perzistených, toxických a bioakumulatívnych organických zlúčenín
May 2014Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Sendecká
Bioremediácia sedimentov kontaminovaných PCB individuálnymi bakteriálnymi kmeňmi a konzorciami
May 2016Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Hana Schusterová, PhD.
Ekotoxicita, biodegradácia a identifikácia mikroorganizmov v sedimentoch kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
September 2012
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Schusterová, PhD.
Využitie 5'-nukleázovej polymerázovej reťazovej reakcie v potravinárstve
May 2008
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Szedlák
The effect of biosurfactants on bacterial degradation of polychlorinated biphenyls
May 2018
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Škarba
Bioremediácia sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
May 2014
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Škarba
Štúdium vplyvu bioaugmentácie a biostimulácie na degradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovaných sedimentoch
May 2012Displaying the final thesis
57.
Final thesis is submitted
BTWritten by (author): Marcela Tlčíková
Preparing of bionanoparticles from the plant matrix
May 2020
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kinga Tomašiková
Vplyv prírodných látok na zvýšenie biodegradácie polychlórovaných bifenylov (PCB)
May 2012
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Kinga Tomašiková
Vplyv terpénov na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov
May 2010
Displaying the final thesis
60.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Lenka Tomášiková
Toxicita a biodegradácia chlórbenzoových kyselín (CBA) v prítomnosti baktérií
May 2013
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Marianna Vítková, PhD.
Vplyv humínových látok na biodegradáciu a bioremediáciu chlórovaných aromátov v pôde
August 2010Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Zajkoska, PhD.
Mikrobiálne stenové polysacharidy ako potenciálne biosorbenty perzistentných organických polutantov
May 2008Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Zajkoska, PhD.
Vybrané liečivá a pesticídy ako environmentálne polutanty
May 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress