Jun 7, 2020   5:18 a.m. Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Identification number: 3334
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Biotechnology (FCFT)

     
     
     Publications
     
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Type of result
Year
Details
1.
Bioremedation - biological approaches for decontamination of the environment
Dercová, Katarína
Bioremediácie – biologické prístupy na dekontamináciu životného prostredia. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, p. 24--38. ISBN 978-80-8208-016-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
2.
Bioremediácia vs. Nanoremediácia: degradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaných remediačných prístupov
Horváthová, Hana -- Lászlová, Katarína -- Dercová, Katarína
Bioremediation vs. Nanoremediation: Degradation of Polychlorinated Biphenyls (PCBS) Using Integrated Remediation Approaches. Water Air and Soil Pollution, 230. p. 8.
articles in magazines2019
Details
3.
Bioremediation vs. Nanoremediation: degradation of polychlorinated biphenyls (PCBs) using integrated remediation approach
Horváthová, Hana -- Dercová, Katarína
Bioremediácia vs. Nanoremediácia: degradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaného remediačného prístupu. In Sanační technologie XXII, 22.-24.5.2019, Uherské Hradiště. Chrudim,: Vodní zdroje Ekomonitor, 2019, p. 172--174. ISBN 978-80-88238-14-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
4.
Integrácia bioremedácie a nanoremedácie na dekontamináciu polychlórovaných bifenolov
Dercová, Katarína -- Horváthová, Hana
Integrácia bioremedácie a nanoremedácie na dekontamináciu polychlórovaných bifenolov. In Znečistené územia 2019. Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, p. 116--119. ISBN 978-80-8213-003-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
5.Integrované biologické a fyzikálno-chemické remediačné prístupy
Horváthová, Hana -- Dercová, Katarína
Integrované biologické a fyzikálno-chemické remediačné prístupy. Dissertation thesis. 2019.
final thesis
2019
Details
6.
Nanobioremediation of polychlorinated biphenyls (PCBs): biodegradational potential of bacterial mixed culture
Horváthová, Hana -- Dercová, Katarína
Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): biodegradačný potenciál bakteriálnej zmesnej kultúry. In Znečistené územia 2019. Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, p. 142--143. ISBN 978-80-8213-003-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
7.
Nanobioremediation of polychlorinated biphenyls with nanoparticles (nZVI) and their effect on bacterial cells
Batunová, Petra -- Dercová, Katarína
Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov nanočasticami (nZVI) a ich vplyv na bakteriálne bunky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019
Details
8.Remediačný potenciál bakteriálnych zmesných kultúr na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB)
Horváthová, Hana -- Lászlová, Katarína -- Dercová, Katarína
Remediation potential of bacterial mixed cultures for polychlorinated biphenyls (PCBs) biodegradation. Acta Chimica Slovaca, 12. p. 1--7.
articles in magazines
2019
Details
9.
Remediation of polychlorinated biphenyls (PCBs): combination of sorption on activated carbon and bacterial degradation
Kozáková, Mariana -- Dercová, Katarína
Remediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis
2019
Details
10.
The bacterial mixed culture as an effective tool for biodegradation of polychlorinated biphnyls (PCBs) in the contaminated sediment
Prokopová, Dominika -- Dercová, Katarína
Bakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovanom sedimente. Diploma thesis. 2019.
final thesis
2019
Details
11.
The effect of biosurfactants on bacterial cell and on biodegradation of hydrophobic organic compounds
Domšicová, Michaela -- Dercová, Katarína
Vplyv biosurfaktantov na bakteriálnu bunku a na biodegradáciu hydrofóbnych znečisťujúcich látok. Diploma thesis. 2019.
final thesis
2019
Details
12.The preparation and use of iron plant bionanoparticles for remediation of polychlorinated biphenyls
Majčinová, Michaela -- Dercová, Katarína
Príprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis
2019
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.