Oct 23, 2020   2:00 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
Identification number: 3336
 
Profesor DrSc. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)

     
     
Projects
     
     
     
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Synthesis and 1,3-Dipolar Cycloaddition Reactions of the Five-Membered Cyclic Nitrones Derived from Hexoses
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
Opponent 1:doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.
Opponent 2:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Syntéza a 1,3-dipolárne cykloadičné reakcie päťčlánkových cyklických nitrónov odvodených z hexóz
Summary:
Predkladaná dizertačná práca za zaoberá prípravou nových typov päťčlánkových cyklických nitrónov z hexóz, ich 1,3-dipolárnymi cykloadičnými reakciami a následným využitím v syntéze prírodných látok. Práca je rozdelená na viacero častí. Prvá časť sa venuje syntéze nového nitrónu s vhodne navrhnutou konfiguráciou všetkých substituentov. Ďalšia časť sa zaoberá štúdiom diastereoselektivity 1,3-dipolárnych cykloadičných reakcií nového nitrónu a už publikovaného, podobného nitrónu s rôznymi typmi dipolarofilov. V priebehu štúdia týchto reakcií bola pozorovaná obrátená diastereoselektivita týchto príbuzných nitrónov, prekvapujúco vplyvom dioxolánového substituenta na postrannom reťazci nitrónu. S cieľom bližšie preskúmať a potvrdiť toto pozorovanie boli navrhnuté a pripravené ďalšie dva nové cyklické nitróny z hexózy, pričom nitróny sa líšili práve charakterom spomínaného substituenta. Analýza diastereoselektivity ich 1,3-dipolárnych cykloadícií potvrdila kľúčovú úlohu dioxolánového substituenta pre syn-diastereoselektívny priebeh reakcií. Posledná časť práce sa venuje využitiu syn stereoselektívnej 1,3-dipolárnej cykloadície v syntéze prírodných látok a ponúka syntézu hyacintacínu B2. Naviac je rozpracovaná aj syntéza hyacintacínu C3.
Key words:
päťčlánkový cyklický nitrón, 1,3-dipolárna cykloadícia, diastereoselektivita, dipolarofil, izoxazolidín, pyrolizidín, hyacintacín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited