Apr 2, 2020   11:35 a.m. Zita
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Identification number: 3347
University e-mail: monika.bakosova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Prorektorka - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modelling and Contol of a Cascade of Biochemical Reactors for the Removal of Nitrogen Compounds from Wastewater
Written by (author): Bc. Juraj Kavor
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd
Summary:Cieľ tejto bakalárskej práce spočíval v odvodení matematického modelu kaskády biochemických reaktorov. Na základe odvodeného modelu sa skúmali dynamické vlastnosti kaskády a ustálený stav systému. Spoznanie statických a dynamických vlastností kaskády sa stalo základom pre návrh regulátorov. Výpočty a simulácie sa vykonávali v programe MATLAB – Simulink. Táto práca má 3 časti. V prvej sa nachádzajú teoretické poznatky a definície o modelovaní a riadení biochemických systémov pomocou materiálových bilancií. Druhá časť práce obsahuje simulačné výsledky a vykreslenia statických a prechodových charakteristík. Tiež obsahuje výpočty použité pre návrh regulátorov a ich vzájomné porovnanie na základe ukazovateľov kvality. V tretej časti sa nachádza opis dosiahnutých výsledkov a vyhodnotenie, ktorý regulátor je najvhodnejší pre riadenie kaskády biochemických reaktorov pre požadované zníženie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd.
Key words:čistenie odpadových vôd, biochemický reaktor, modelovanie, prechodová charakteristika, PID regulátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited