Apr 6, 2020   6:37 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Identification number: 3347
University e-mail: monika.bakosova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Prorektorka - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modelling and Control of a Cascade of Biochemical Reactors for the Removal of Organic Pollutants from Waste Water
Written by (author): Bc. Darko Križan
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Opponent:Ing. Martin Kalúz, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je odvodenie matematického modelu pre kaskádu ideálne miešaných bioreaktorov. Pomocou odvodeného modelu, v ustálenom pracovnom režíme sa odsimulujú statické a prechodové charakteristiky kaskády použitím programu MATLAB-Simulink. Na základe znalosti statických a dynamických vlastností sa navrhuje vhodný riadiaci systém. Práca pozostáva z troch častí. V prvej teoretickej časti je ukázané, ako možno matematicky zapisať materiálové bilancie a kinetické rovnice procesov prebiehajúcich v kaskáde biochemických reaktorov. Táto časť ešte obsahuje definované pojmy a opísané metódy používané v práci. Druhá časť obsahuje simulácie a výpočty potrebné na návrh PID regulátorov ako aj ukazovatele kvality na ich porovnanie. V závere, ktorý je treťou časťou, je zhrnutý postup práce na dosiahnutie žiadanej koncentrácie organického znečistenia v odpadovej vode a vyhodnotenie regulácie pomocou vybratých PID regulátorov. Porovnaním ukazovateľov kvality a na základe rozsahu porúch, ktoré navrhnuté PID regulátory dokážu regulovať, je vybratý najvýhodnejší regulátor, ktorý zabezpečí najlepšie riadenie.
Key words:bioreaktor, čistenie odpadových vôd, modelovanie, riadenie, identifikácia, regulátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited