Dec 15, 2019   6:34 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Comprehensive gas chromatography in analysis of volatile compounds in wines
Written by (author): Ing. Zuzana Ondrášková
Department: Institute of Analytical Chemistry (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komprehensivna plynová chromatografia v analýze prchavých látok vo vínach
Summary:Vína sú v súčasnosti veľmi preferovaným alkoholickým nápojom mnohých ľudí. Hlavnými faktormi uprednostnenia určitého typu vína konzumentom je aróma a samozrejme chuť vína. Vplyv na celkovú arómu majú rôzne chemické látky, no najmä ich prchavá frakcia. Tá pozostáva z rozmanitých tried zlúčenín. Medzi tie, ktoré sú prítomné v najväčšom množstve alebo majú výrazný vplyv na arómu sú estery, terpény, alkoholy, kyseliny, zlúčeniny síry. Práve z tohto dôvodu sa čím ďalej tým viac kladie dôraz na vývoj a modifikovanie analytických metód, ktoré by boli schopné počas jedného merania stanoviť s čo najväčšou presnosťou a čo najväčšie množstvo zlúčenín prítomných v daných odrodových vínach. Cieľom tejto bakalárskej práce bolo študovanie doteraz uskutočnených prác ohľadom analýzy prchavého zloženia vzoriek vín. Tieto štúdie sa zameriavali na rôzne techniky predúpravy vzoriek a analýzy prchavých látok v tak zložitých matriciach ako sú vína. Išlo o tradičné analytické metódy, no predovšetkým tie pokročilejšie, napríklad HS-SPME, komprehensívna plynová chromatografia, ktorá môže byť aplikovaná v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou s preletovým analyzátorom.
Key words:komprehensívna plynová chromatografia, vzorky vín, prchavá frakcia, HS-SPME

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited