Oct 28, 2020   1:35 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts
     
     
Publications          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Characterization of Selective Wines by Analysis of Volatile Compounds by Gass Chromatography with Mass Spectrometry method
Written by (author):
Ing. Ivana Balašková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Charakterizácia výberových vín analýzou prchavého podielu látok metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou
Summary:Diplomová práca bola zameraná na charakterizáciu výberových vín analýzou prchavého podielu látok metódou GC-MS. Na vzorke 5-putňového vína sa vykonali analýzy s cieľom zistenia vhodnosti dvoch použitých vlákien pre HS-SPME (PDMS/DVB 65 um a DVB/CAR/PDMS 50/30 um), porovnanie techniky LLE s HS-SPME vzhľadom na počet identifikovaných prchavých látok a sledovanie vplyvu prídavku NaCl do vzorky bezprostredne pred extrakciami, pre získanie čo najväčšieho počtu arómových látok. Potvrdila sa vhodnosť vlákna DVB/CAR/PDMS 50/30 um. S prídavkom NaCl sa identifikovalo navyše 13 zlúčenín, pričom pozitívny efekt sa pozoroval najmä pre prchavé fenolické zlúčeniny. Chromatogram TIC získaný z LLE extrakcie s použitím n-pentánu poskytol oveľa menší počet píkov, nižšie odozvy detektora a dvakrát menej identifikovaných zlúčenín v porovnaní s HS-SPME úpravou vzorky. Rovnakými metódami sa analyzovalo 3-putňové víno, pričom bol okrem toho sledovaný vplyv HS-SPME extrakčných parametrov: teplota (od 40 °C do 60 °C) a čas (40 min a 60 min) na plochy identifikovaných píkov v profile prchavých látok. Extrakcia viac prchavých zlúčenín bola menej efektívna so zvyšovaním teploty, čo mohlo byť zapríčinené znížením rozdeľovacích koeficientov vlákno/headspace pri vyšších teplotách. Pre menej prchavé (vyššie vrúce) zlúčeniny bola teplota extrakcie 60 °C najvhodnejšia. Prchavé zlúčeniny boli zvyšovaním času extrakcie ovplyvnené len v malej miere, čo naznačovalo, že už počas 40 min sa dosiahla rovnováha, zatiaľ čo pre menej prchavé zlúčeniny sa odozva detektora výrazne zvýšila so zvýšením extrakčného času, čo indikovalo pomalšie dosiahnutie rovnováhy. Analýza oboch vín sa komplikovala výraznou závislosťou zloženia parnej fázy od času po otvorení vína, čo poukazovalo na možný rozklad látok a unikanie prchavého podielu. Kľúčové slová: GC-MS; HS-SPME; Tokajské putňové vína; prchavé arómové zlúčeniny
Key words:GC-MS, HS-SPME, Tokajské putňové vína, prchavé arómové zlúčeniny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited