Dec 15, 2019   4:06 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:GC and GC-MS Study of Polar Organic Pollutants of Water and Soil
Written by (author): Ing. Martin Kovačič
Department: Department of Analytical Chemistry (IAC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Opponent:RNDr. Róbert Kubinec, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium podmienok GC a GC-MS analýzy polárnych organických kontaminantov vody a pôdy
Summary:Diplomová práca bola zameraná na štúdium podmienok pre stanovenie polárnych organických kontaminantov vo vzorkách životného prostredia metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. Zostavil sa podrobný prehľad normovaných aj výskumných metód spracovania vzoriek vôd, sedimentov a pôd na izoláciu rôznych skupín polárnych zlúčenín, predovšetkým rôznych modifikácií extrakčných a sorpčných izolácií, so zahrnutím vplyvu matrice, úpravy extrakčného prostredia, čistiacich a frakcionačných metód, možných derivatizačných postupov v súvislosti so spoľahlivou identifikáciou a kvantifikáciou vybraných zlúčenín. V praktickej časti sa analyzovali alkylfenoly a chlórované fenoly, ktoré sa do životného prostredia dostávajú ako cieľovo používané látky alebo degradačné produkty z výroby a použitia herbicídov, pesticídov, čistiacich prostriedkov, hlavne z ich aplikácií v papierenskom a drevárenskom priemysle a iných technologických výrobných procesoch. Kvôli ich nepriaznivým biologickým účinkom, dobrej rozpustnosti vo vode a rýchlemu transportu v životnom prostredí je nutné vyvíjať metódy ich stanovenia v nízkych koncentráciách. Odskúšala sa extrakčná časť postupov na izoláciu vybraných alkylfenolov a chlórovaných fenolov z pôd použitím polárnych extrakčných rozpúšťadiel a zmesí s pôsobením ultrazvuku, s cieľom využitia extraktov na priamu analýzu GC a GC-MS bez derivatizácie. Modelovo sa metódou prídavku štandardu určila výťažnosť extrakcií, pozoroval sa vplyv sorpčných vlastností matrice, polarity analytov a vlastností rozpúšťadla na množstvo vyextrahovaných cieľových analytov. Možné interferencie sa hodnotili extrakciou pôd bez prídavku štandardov. Chromatografické stanovenie koncentrácií analytov v extraktoch sa odskúšalo na kolónach rôznej polarity a s rôznymi spôsobmi dávkovania vzoriek, s prípravou na dávkovanie väčších objemov.
Key words:vodné a pôdne matrice, plynová chromatografia, polárne organické kontaminanty


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited