27. 2. 2020  5:47 Alexander
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štúdium podmienok GC a GC-MS analýzy polárnych organických kontaminantov vody a pôdy
Autor: Ing. Martin Kovačič
Pracovisko: Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:RNDr. Róbert Kubinec, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdium podmienok GC a GC-MS analýzy polárnych organických kontaminantov vody a pôdy
Abstrakt:Diplomová práca bola zameraná na štúdium podmienok pre stanovenie polárnych organických kontaminantov vo vzorkách životného prostredia metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. Zostavil sa podrobný prehľad normovaných aj výskumných metód spracovania vzoriek vôd, sedimentov a pôd na izoláciu rôznych skupín polárnych zlúčenín, predovšetkým rôznych modifikácií extrakčných a sorpčných izolácií, so zahrnutím vplyvu matrice, úpravy extrakčného prostredia, čistiacich a frakcionačných metód, možných derivatizačných postupov v súvislosti so spoľahlivou identifikáciou a kvantifikáciou vybraných zlúčenín. V praktickej časti sa analyzovali alkylfenoly a chlórované fenoly, ktoré sa do životného prostredia dostávajú ako cieľovo používané látky alebo degradačné produkty z výroby a použitia herbicídov, pesticídov, čistiacich prostriedkov, hlavne z ich aplikácií v papierenskom a drevárenskom priemysle a iných technologických výrobných procesoch. Kvôli ich nepriaznivým biologickým účinkom, dobrej rozpustnosti vo vode a rýchlemu transportu v životnom prostredí je nutné vyvíjať metódy ich stanovenia v nízkych koncentráciách. Odskúšala sa extrakčná časť postupov na izoláciu vybraných alkylfenolov a chlórovaných fenolov z pôd použitím polárnych extrakčných rozpúšťadiel a zmesí s pôsobením ultrazvuku, s cieľom využitia extraktov na priamu analýzu GC a GC-MS bez derivatizácie. Modelovo sa metódou prídavku štandardu určila výťažnosť extrakcií, pozoroval sa vplyv sorpčných vlastností matrice, polarity analytov a vlastností rozpúšťadla na množstvo vyextrahovaných cieľových analytov. Možné interferencie sa hodnotili extrakciou pôd bez prídavku štandardov. Chromatografické stanovenie koncentrácií analytov v extraktoch sa odskúšalo na kolónach rôznej polarity a s rôznymi spôsobmi dávkovania vzoriek, s prípravou na dávkovanie väčších objemov.
Kľúčové slová:vodné a pôdne matrice, plynová chromatografia, polárne organické kontaminanty


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene