Dec 15, 2019   9:20 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of Substitued Phenols by Dual Column GC and GC-MS Methods
Written by (author): Ing. Lucia Senešiová
Department: Department of Analytical Chemistry (IAC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Opponent:RNDr. Róbert Kubinec, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza substituovaných fenolov metódami GC a GC-MS v dvojkolónových zostavách
Summary:Diplomová práca bola zameraná na analýzu kontaminantov životného prostredia s potvrdeným negatívnym vplyvom na endokrinné funkcie organizmu metódou plynovej chromatografie v spojení s hmotnostnou spektrometriou. Analyzovali sa alkylfenoly s nižšími alkylovými substituentami do veľkosti C4 a celkovej substitúcie do počtu 12 atómov C, ktoré sa do životného prostredia dostávajú ako degradačné produkty alkylfenoletoxylátov vo veľkej miere využívaných v agrochemikáliách a čistiacich prostriedkoch domácností a priemyslu, kvôli svojim povrchovo aktívnym vlastnostiam. Alkylované fenoly s kratšími alkylsubstituentami sa kvôli svojej dobrej rozpustnosti vo vode problematicky odstraňujú pri úprave vôd v čističkách odpadových vôd a ich stanovenie v nízkych koncentráciách je nutné kvôli ich vysokej miere účinku. Experimentálna časť diplomovej práce je zameraná na optimalizáciu dávkovania veľkým objemov pomocou programovane vyhrievaného dávkovača (PTV) s odvádzaním pár rozpúšťadla ako prostriedku zníženia medze detekcie. Vykonala sa komplexná optimalizácia pracovných parametrov na dosiahnutie kvantitatívneho transportu do kolóny, zamedzenia strát počas odvádzania pár rozpúšťadla bez narušenia kvality chromatografickej separácie v kolóne. Na uplatnenie GC-MS analýzy pre roztoky a vzorky kompatibilné s HPLC v reverznom móde sa odskúšavalo použitie polárnych rozpúšťadiel. V rozmedzí celkového objemu 20 mikrolitrov roztoku zavedeného do dávkovača sa odporúčajú podmienky pre zapojenie analytickej kolóny bez zaradenia predkolóny, pri dodržaní parametrov práce dávkovača: liner umožňujúci viac rekondenzačných plôch (multi-buffle), mierne podmienky odvetrávania pár rozpúšťadla: 40 ml/min, teplota prispôsobená kondenzácii rozpúšťadla pri danom tlaku v dávkovači, s ukončením odvetrávania zároveň s ukončením dávkovania posledného podielu roztoku, s transportom do kolóny pri rýchlom vyhrievaní dávkovača 600 °C/min, s trvaním splitless intervalu 2 min, pri počiatočnej teplote kolóny bez rekondenzácie rozpúšťadla na fokusáciu analytov v stacionárnej fáze. Vykonali sa experimenty na zlepšenie selektivity separácie pomocou zapojenia dvojkolónovej zostavy obsahujúcej časť so štandardnou polysiloxánovou fázou OV1701 a časť obsahujúcu nový typ stacionárnej fázy typu iónovej kvapaliny s alkyl-vinyl-imidazoliovým katiónom. Preskúmal sa príspevok iónovej kvapaliny k celkovej retencii v podmienkach teplotného programu v režime celkového prenosu efluentu medzi kolónami bez modulácie. Zostava sa pripravila na prácu v GC-MS a určili sa vhodné vstupné podmienky na komprehensívne usporiadanie experimentu s moduláciou.
Key words:GC, GC-MS, substituované fenoly, dvojkolónové zostavy


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited