18. 2. 2020  6:59 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza substituovaných fenolov metódami GC a GC-MS v dvojkolónových zostavách
Autor: Ing. Lucia Senešiová
Pracovisko: Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:RNDr. Róbert Kubinec, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza substituovaných fenolov metódami GC a GC-MS v dvojkolónových zostavách
Abstrakt:Diplomová práca bola zameraná na analýzu kontaminantov životného prostredia s potvrdeným negatívnym vplyvom na endokrinné funkcie organizmu metódou plynovej chromatografie v spojení s hmotnostnou spektrometriou. Analyzovali sa alkylfenoly s nižšími alkylovými substituentami do veľkosti C4 a celkovej substitúcie do počtu 12 atómov C, ktoré sa do životného prostredia dostávajú ako degradačné produkty alkylfenoletoxylátov vo veľkej miere využívaných v agrochemikáliách a čistiacich prostriedkoch domácností a priemyslu, kvôli svojim povrchovo aktívnym vlastnostiam. Alkylované fenoly s kratšími alkylsubstituentami sa kvôli svojej dobrej rozpustnosti vo vode problematicky odstraňujú pri úprave vôd v čističkách odpadových vôd a ich stanovenie v nízkych koncentráciách je nutné kvôli ich vysokej miere účinku. Experimentálna časť diplomovej práce je zameraná na optimalizáciu dávkovania veľkým objemov pomocou programovane vyhrievaného dávkovača (PTV) s odvádzaním pár rozpúšťadla ako prostriedku zníženia medze detekcie. Vykonala sa komplexná optimalizácia pracovných parametrov na dosiahnutie kvantitatívneho transportu do kolóny, zamedzenia strát počas odvádzania pár rozpúšťadla bez narušenia kvality chromatografickej separácie v kolóne. Na uplatnenie GC-MS analýzy pre roztoky a vzorky kompatibilné s HPLC v reverznom móde sa odskúšavalo použitie polárnych rozpúšťadiel. V rozmedzí celkového objemu 20 mikrolitrov roztoku zavedeného do dávkovača sa odporúčajú podmienky pre zapojenie analytickej kolóny bez zaradenia predkolóny, pri dodržaní parametrov práce dávkovača: liner umožňujúci viac rekondenzačných plôch (multi-buffle), mierne podmienky odvetrávania pár rozpúšťadla: 40 ml/min, teplota prispôsobená kondenzácii rozpúšťadla pri danom tlaku v dávkovači, s ukončením odvetrávania zároveň s ukončením dávkovania posledného podielu roztoku, s transportom do kolóny pri rýchlom vyhrievaní dávkovača 600 °C/min, s trvaním splitless intervalu 2 min, pri počiatočnej teplote kolóny bez rekondenzácie rozpúšťadla na fokusáciu analytov v stacionárnej fáze. Vykonali sa experimenty na zlepšenie selektivity separácie pomocou zapojenia dvojkolónovej zostavy obsahujúcej časť so štandardnou polysiloxánovou fázou OV1701 a časť obsahujúcu nový typ stacionárnej fázy typu iónovej kvapaliny s alkyl-vinyl-imidazoliovým katiónom. Preskúmal sa príspevok iónovej kvapaliny k celkovej retencii v podmienkach teplotného programu v režime celkového prenosu efluentu medzi kolónami bez modulácie. Zostava sa pripravila na prácu v GC-MS a určili sa vhodné vstupné podmienky na komprehensívne usporiadanie experimentu s moduláciou.
Kľúčové slová:GC, GC-MS, substituované fenoly, dvojkolónové zostavy


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene