Oct 22, 2020   5:50 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 

Contacts     
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The Optimisation of Data Collection and Processing for Gas Chromatography
Written by (author):
Ing. Ivan Ďurovec
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:RNDr. Robert Kubinec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia zberu a spracovania dát pre plynovú chromatografiu
Summary:
Optimalizácia zberu a spracovania dát pre plynovú chromatografiu s využitím bežnej detekcie a detekcie hmotnostnou spektrometriou bola sledovaná z hľadiska správnaho kvalitatívneho a kvantitatívneho hodntenia. Hlavným cieľom práce bolo pripraviť spoľahlivý postup pokročilého spracovania dát pre rôzne separačné a detekčné systémy použitím komerčných softvérových pomôcok. Kvôli relatívne vysokej hustote vyprodukovných chromatografických dát a podobnosti správania a vlastností v chromatografickej kolóne bola pre štúdium použitá vzorka cyklánov C9, vybraný chromatografický model sa opieral o nízko-polárne stacionárne fázy v kolónach s rôznymy fyzikálnymi parametrami. Optimalizované chromatografické podmienky zaistili najvyššie dosiahnuteľné rozlíšenie pre vzorku vo vybraných systémoch, práca bola uskutočnená pri optimálnej rýchlosti nosného plynu a nízkej teplote. Za použitia programu na dekonvolúciu signálu boli testované nespracované dáta aplikovaním filtrácie dát a následného popisu dátových bodov matematickými funkciami. Základnými parametrami pre bežnú detekciu je frekvencia vzorkovania a zberu signálu. Pre GC-MS sú v TIC a SIM móde dôležité nastavenia hodnôt m/z a intervalov doby snímania iónov, ktoré tvoria konečnú frekvenciu datasetu; ale tiež hodnota prahu pre meraný iónový prúd. Posledný parameter ovplyvňuje bezprostredne celkový objem dát, avšak čo je dôležité, ovplyvňuje to možnosti fitovania signálu štatistickými funkciami -- pri kompletnom profile. Hľadanie sa opieralo o dekonvolúciu a popis individuálnej zložky signálu a bolo neskôr potvrdené dekonvolúciou prekrytých signálov a veľkých častí chromatogramu. Typ funkcie bol závislý na type použitej dávkovacej techniky. Bola vypracovaná procedúra pre správnu aplikáciu násrojov dekonvolúcie na píkové zhluky. Fitovanie píkov bolo podporované chromatografickou podmienkou závislosti šírky píku na retenčnom čase. Konečný postup bol úspešný pre spracovanie píkových zhlukov o veľkosti 20 individuálnych zlúčenín. Kvantitatívne dôsledky boli overené pre analýzy rovnakej vzorky na dvoch nepolárnych kolónach porovnaním výsledných plôch píkov v príslušných skupinách píkov. Kvalitatívne dôsledky pri určení retenčného času boli overené pri spracovaní TIC a SIM dát z chromatograficky totožných experimentálnych podmienok, ktoré sa líšia odozvou na zložky. Optimalizovaná procedúra bola použitá pre časť vzorového GCxGC-MS chromatogramu iných zložiek.
Key words:plynová chromatografia, hmotnostná spektrometria, spracovanie dát, zber dát, dekonvolúcia, optimalizácia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited