Oct 20, 2020   11:01 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 

     Lesson
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Selective Analysis of Volatile Compounds by Gas Chromatography
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Branislav Vrana, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Selektívna analýza vybraných prchavých látok plynovou chromatografiou
Summary:
Diplomová práca je zameraná na analýzu suvbstituovaných fenolov, ktoré sú zaujímavé z hľadiska ochrany životného prostredia. Na detailné analytické štúdium metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou sa vybrala skupina chlórovaných fenolov. Hlavnou úlohou experimentálnej práce bola príprava vhodných podmienok pre chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu pre túto cieľovú skupinu látok. Úlohy riešené v rámci práce obsahovali určenie podmienok pre správny zber signálu MS v TIC a MS móde, na záklkade MS spektier vybraných zlúčenín, a optimalizáciu prahového parametra zberu dát, prípravu chromatografickej separácie skupiny 17 chlórfenolov. Preštudovali sa podmienky dávkovania vzorky so zvýšením dávkovaného objemu vzorky pre dávkovanie s teplotným programom, vhodné objemy sú 2-4 microlitre roztokov pri teplotnom programe od 80°C do 250 °C s nárastom 400 °C/min pri jednorazovom dávkovaní a splitless intervale 2 min. Na dosiahnutie dobrej opakovateľnosti meraní sa odporúča práca s interným štandardom, použil sa 4-brómfenol, voči ktorému sa porovnala aj diskriminácia analytov v dávkovači. Zistilo sa, že pre menej prchavé chlórfenoly sa diskriminácia prejavila pri dávkovaní 1-2 mikrolitrov vzorky, zatiaľ čoˇpre prchavejšie sa zistila pri dávkovanom objeme 5 mikrolitrov. Zistila sa aj dlhodobá zmena odozvy kvôli matricovým a pamäťovým vplyvom v dávkovači pre vyššie chlórované fenoly, tetra- a penta- substituované fenoly.
Key words:
chlórované fenoly, GC-MS analýza, analytická chémia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited