Oct 28, 2020   0:09 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 

          Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Optimisation of Comprehensive Gas Chromatography GCxGC for Analysis of Volatile Organic Compounds
Written by (author):
Department:
Department of Analytical Chemistry (IAC FCFT)
Thesis supervisor:
Opponent:
RNDr. Róbert Kubinec, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Možnosti optimalizácie komprehensívnej plynovej chromatografie GCxGC na analýzu prchavých organických zlúčenín
Summary:
Úplná (komprehensívna) dvojrozmerná plynová chromatografia je moderná, veľmi účinná, analytická separačná metóda, ktorá poskytuje vylepšené delenie analyzovaných látok podľa ich charakteru tým, že sa kombinujú minimálne 2 separačné mechanizmy, ktoré sú prepojené tak, aby sa po prechode prvou separačnou kolónou frakcie efluentu dávkovali v dávkach do druhej separačnej kolóny s pomocou modulátora. Zvolený systém poskytuje moduláciu pomocou prietokového modulátora, v ktorom sa prepojovacia kapilára medzi kolónami vyplachuje po naplnení vysokým prietokom pomocného plynu. Optimalizácia činnosti zahŕňa výber kombinácie kolón, optimalizáciu prietokov v oboch kolónach a parametrov modulácie (modulačná perióda, vzorkovací čas a dávkovací čas). Hlavným cieľom bolo porovnať a kvalitatívne opísať separáciu vybraných analytov v kolónových zostavách so zapojením nových typov kolón s iónovou kvapalinou ako stacionárnou fázou. Bola vykonaná séria experimentov pre polychlórované bifenyly ako testovacie zlúčeniny, pre ktoré sa určovali elučné dáta v závislosti od stupňa chlorácie. Merania boli vykonané na troch sériách kolón, HP-5 x IL 76 (s iónovou kvapalinou, s rozmermi 30 m x 0,250 mm ID x 0,250 mikro m df a 5 m x 0,250 mm ID x 0,200 mikro m df), HP-5 x SP 2340 (s rozmermi 30 m x 0,250 mm ID x 0,250 mikro m df a 5 m x 0,250 mm ID x 0,200 mikro m df), so splitless dávkovaním a detektorom elektrónového záchytu a plameňovo ionizačným detektorom a hmotnostnou spektrometrickou detekciou a plameňovo ionizačnou detekciou. Identifikácia analytov bola vykonaná analýzou štandardných roztokov so známym elučným poradím. Z analýzy v kolónovej zostave HP-5 x IL 76 vyplynula úplná separácia 129 zón, ktoré sa separovali pre zmes Mix, 80 zón pre Aroclor 1242 a 75 zón pre Aroclor 1260. Analýza bola vykonaná v čase 110 minút, s modulačnou periódou 6 s. Analýzou v kolónovej zostave HP-5 x SP 2340, ktorá bola porovnávacia, bola zistená separácia 120 zón pre zmes Mix, 75 zón pre Aroclor 1242 a 55 zón pre Aroclor 1260.
Key words:
polychlórované bifenyly PCB, GCxGC úplná dvojrozmerná plynová chromatografia, prietokový modulátor v GCxGC

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited