Dec 14, 2019   8:03 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Methods of sample preparation and analysis for selected priority pollutants of pesticide type in waters and biota
Written by (author): Ing. Dominika Dobrovická
Department: Department of Analytical Chemistry (IAC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metódy spracovania vzorky a analýzy vybraných prioritných polutantov typu pesticídov vo vodách a biote
Summary:Zoznam prioritných polutantov ako látok znečisťujúcich životné prostredie obsahuje 126 látok, z ktorých sa zistilo, že 41 je relevantných pre Slovenskú republiku na základe celorepublikových štúdií z predošlých rokov. Slovensko ako signatár Európskej Rámcovej smernice o vode sa zaviazalo dostať pod kontrolovaný stav povrchové a podzemné vody do roku 2015. Predkladaná práca sa venuje pracovným podmienkam spracovania vzoriek vôd na cielenú analýzu vybraných POPs typu pesticídov. Základné metódy používané na tento druh analýz sú metódy GC-TOF-MS, alebo GC-HRMS s predradenou izoláciou a prekoncentráciou analytov pomocou metódy kvapalinovej extrakcie alebo extrakcie tuhou fázou prípadne extrakcie pomocou miešadiel so sorpčnou vrstvou (SPE a SBSE). V posledných rokoch sa použila úspešne aj metóda komprehensívnej dvojrozmernej plynovej chromatografie GCxGC v spojení tiež s MS detekciou. V práci sa sumarizujú pracovné podmineky GC-MS analýz, z hľadiska používaných kolón, teplotných programov a podmienok monitorovania vybraných identifikačných iónov v MS.
Key words:SPE a SBSE, plynová chromatografia s hmotnosntou spektrometriou, prioritné polutanty vo vodách a biote

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited