27. 2. 2020  5:15 Alexander
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Metódy spracovania vzorky a analýzy vybraných prioritných polutantov typu pesticídov vo vodách a biote
Autor: Ing. Dominika Dobrovická
Pracovisko: Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Metódy spracovania vzorky a analýzy vybraných prioritných polutantov typu pesticídov vo vodách a biote
Abstrakt:Zoznam prioritných polutantov ako látok znečisťujúcich životné prostredie obsahuje 126 látok, z ktorých sa zistilo, že 41 je relevantných pre Slovenskú republiku na základe celorepublikových štúdií z predošlých rokov. Slovensko ako signatár Európskej Rámcovej smernice o vode sa zaviazalo dostať pod kontrolovaný stav povrchové a podzemné vody do roku 2015. Predkladaná práca sa venuje pracovným podmienkam spracovania vzoriek vôd na cielenú analýzu vybraných POPs typu pesticídov. Základné metódy používané na tento druh analýz sú metódy GC-TOF-MS, alebo GC-HRMS s predradenou izoláciou a prekoncentráciou analytov pomocou metódy kvapalinovej extrakcie alebo extrakcie tuhou fázou prípadne extrakcie pomocou miešadiel so sorpčnou vrstvou (SPE a SBSE). V posledných rokoch sa použila úspešne aj metóda komprehensívnej dvojrozmernej plynovej chromatografie GCxGC v spojení tiež s MS detekciou. V práci sa sumarizujú pracovné podmineky GC-MS analýz, z hľadiska používaných kolón, teplotných programov a podmienok monitorovania vybraných identifikačných iónov v MS.
Kľúčové slová:SPE a SBSE, plynová chromatografia s hmotnosntou spektrometriou, prioritné polutanty vo vodách a biote

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene