Jan 27, 2020   7:42 p.m. Bohuš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Identification number: 3374
University e-mail: miroslav.fikar [at] stuba.sk
 
Rektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor DrSc. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Director - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Optimal path planning problem for heterogenous multi-vehicle systems
Written by (author): Ing. Slavomír Blažek, PhD.
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Opponent 1:prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Daniel Honc, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimálne plánovanie trasy pre heterogénne multi-vozidlové systémy
Summary:Práca je venovaná problematike návrhu hľadania optimálnej cesty pre heterogénne vozidlá. Ponímané vozidlá pozostávajú z dvoch častí, ktoré sa dokážu pohybovať individuálne každé zvlášť. Jedno z nich je rýchlejšie, ale má krátky dosah, a je preto potrebné, aby sa držalo v určitej vzdialenosti od hlavného vozidla. Cieľom je nájsť optimálnu cestu prejdenú v najkratšom možnom čase za podmienky, aby rýchlejšia časť z heterogénneho vozidlového systému navštívila všetky želané body na trase práve raz. V rámci riešeného problému uvažujeme tri situácie. V prvom prípade uvažujeme, že poradie návštev jednotlivých bodov je dané. Ukážeme si, že hľadanie optimálnej cesty v tejto situácii je možné riešiť ako celočíselné programovanie nad kužeľom druhého rádu. V druhej verzii predpokladáme, že poradie, v ktorom chceme body na trase navštíviť, nie je dané a našim cieľom bude nájsť také poradie, pri ktorom bude trvať prejdenie trasy najkratšie. V práci prezentujeme dva prístupy ako daný problém vyriešiť, pričom pri porovnávaní výsledkov zohľadňujeme výpočtovú náročnosť. V treťom prípade uvažujeme, že body, ktoré chceme na trase navštíviť, sú v pohybe zároveň s vozidlom.
Key words:multivozidlový systém, hľadanie optimálnej cesty, celočíselné programovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited