Dec 14, 2019   11:51 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Study of the restoration intervention effect on a visual appearance of work of art
Written by (author): Ing. Dominika Miklovičová
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Čížová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium vplyvu reštaurátorského zásahu na vzhľad výtvarného diela
Summary:Bakalárska práca sa zaoberala problematikou čistenia umeleckého diela, teda najkritickejšou, avšak najdôležitejšou operáciou v reštaurovaní. Preštudovali sa metódy čistenia povrchových vrstiev obrazov a rozpúšťadlá bežne používané v reštaurátorskej praxi. Vykonaním obhliadky objektu určeného na reštaurovanie sa zistil jeho stav. Pozorovaním pod digitálnou lupou a kolorimetrickými meraniami sa analyzovala povrchová vrstva. Depozit a degradovaný lak sa skúšal odstrániť najskôr pomocou čistej vody a vody zmiešanej s detergentom. Potom sa testoval účinok vybraných organických rozpúšťadiel a zmesí organických rozpúšťadiel. Sledovali a vyhodnocovali sa zmeny, ku ktorým došlo počas reštaurátorského zásahu. Na základe získaných poznatkov sa stanovilo najvhodnejšie rozpúšťadlo na odstraňovanie povrchových nečistôt a starej lakovej vrstvy.
Key words:čistenie, rozpúšťadlo, lak, depozit, kolorimetria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited