Dec 8, 2019   3:11 p.m. Marína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Study of properties of special writing means in documents
Written by (author): Ladislav Kiss
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Michal Oravec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium vlastností špeciálnych záznamových prostriedkov v dokumentoch
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo preskúmať vlastnosti atramentov gumovateľných písacích prostriedkov v závislosti od času vytvorenia záznamu. Pozorovali sme hlavne zmeny vlastností špeciálneho atramentu vplyvom zmien teploty. Experiment bol založený na skúmaní vplyvu teplotných zmien vygumovaného a nevygumovaného záznamu v rôznych časových intervaloch od nanesenia záznamu na papier. Výsledky sa vyhodnocovali FTIR spektroskopiou, Ramanovou spektroskopiou a taktiež sledovaním luminescencie grafického záznamu. Analyzoval sa aj vplyv kyselín a zásad na vzorky príslušných atramentov. Spektrá získané metódou FTIR za jednotlivé časové intervaly sa následne porovnávali a zisťovali sa zmeny v zložení atramentu skúmaných písacích prostriedkov.
Key words:záznamové prostriedky, dokument, atrament, gumovateľný atrament

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited