Dec 9, 2019   12:13 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Examining the Authenticity of Selected Security Features in Documents
Written by (author): Ing. Katarína Masárová
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Tatiana Dugovičová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Skúmanie pravosti vybraných ochranných prvkov v dokumentoch
Summary:Táto práca je pokračovaním predošlých výskumov v oblasti skúmania pravosti ochranných prvkov v dokumentoch so zameraním na pečiatky. Skúmané a porovnávané boli odtlačky originálnych pečiatok (prvá generácia) vyhotovených tromi technológiami a to laserom, fotopolymerizáciou a vulkanizáciou. Druhá časť práce sa zaoberá analýzou zhodnosti sporných odtlačkov pečiatok v porovnaní s originálom, pričom sme sa zamerali na výskyt individuálnych charakteristických znakov pečiatok, ktorými boli defekty v zmysle mechanického poškodenia štočku, chýbajúcich častí grafiky v rôznej hĺbke a rozsahu a defekty vzniknuté zanesením štočku nečistotami, ktorými môžu byť rôzne častice alebo vlákna. Defekty boli vytvorené na jednej z pečiatok a následne boli vyrobené dve pečiatky z predlohy odtlačku tejto pečiatky - laserom a fotopolymerizáciou (falzifikáty, druhá generácia). Na určenie zhodnosti boli použité mikroskopické metódy merania hrúbky línie písmových znakov resp. defektov a metóda komparácie odtlačkov s využitím obrazovej analýzy. Pri skúmaní odtlačkov prvej generácie vyhotovených pečiatkami vyrobenými laserom a fotopolymerizáciou boli pozorované určité rozdiely v hrúbke línií písmových znakov, avšak tieto boli v rámci chyby merania. Odtlačky pečiatky vyhotovenej vulkanizáciou vykazovali nezhodu v grafickom obraze s odtlačkami pečiatok vyhotovenými laserom a fotopolymerizáciou. Rozdiely medzi defektmi odtlačkov pečiatok prvej a druhej generácie nie sú jednoznačné, nakoľko defekty odtlačkov druhogeneračnej pečiatky vyhotovenej fotopolymerizáciou spadali do rozptylu veľkosti a tvarov odtlačkov defektov prvogeneračnej fotopolymérnej pečiatky.
Key words:defekt, komparácia, falzifikát, hrúbka línie, odtlačok pečiatky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited