Nov 13, 2019   7:38 a.m. Stanislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Surface cleaning of paintings by alternative methods
Written by (author): Ing. Dominika Lipová
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Čistenie povrchov obrazov alternatívnymi metódami
Summary:Diplomová práca sa zaoberala skúmaním vplyvu nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na povrchy objektov dedičstva, použitím plazmovej trysky a ADRE plazmy. Bola snaha vybrať najvhodnejšie podmienky, pri ktorých je možné objekty dedičstva vyčistiť a zároveň ich ne-porušiť. Pripravili sa modelové vzorky sklomaľby a dvoch typov lakov, na ktorých sa charak-terizovali zmeny po opracovaní plazmou, pomocou mikroskopie, UV-Vis spektroskopie a FTIR spektroskopie. Vykonali sa rozpúšťadlové skúšky, aby sa zistili zmeny v rozpustnosti lakov vplyvom plazmy a urýchleného svetelného starnutia. Čistiace účinky plazmy na sklo-maľbu a lakovú vrstvu neboli dokázané, avšak bolo možné určiť podmienky, pri ktorých laky nedegradovali. Toto zistenie je možné využiť v ďalších experimentoch aby sa zistilo, či pri iných podmienkach je možné použiť plazmatické čistenie na lakové vrstvy.
Key words:plazma, laky, spektroskopia, sklomaľba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited