Jan 18, 2020   2:25 a.m. Bohdana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of Influence of Iron-gall Inks Composition on Properties of Historical Documents
Written by (author): Ing. Marcela Malčíková
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium vplyvu zloženia atramentov na vlastnosti historických dokumentov
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo experimentálne sledovanie zmien papiera s naneseným železogalovým atramentom, pričom sa menilo zloženie železogalového atramentu, množstvo a spôsob nánosu atramentu. Teoretická časť diplomovej práce sa zaoberá železogalovými atramentmi všeobecne, ich zložením, príčinami a dôsledkami ich korózie. Obsahuje aj prehľad ďalších používaných atramentov v minulosti. Experimentálna časť zahŕňa použité prístroje, zariadenia a chemikálie, postup prípravy vzoriek a metodiky práce -- viskozitné stanovenie stupňa polymerizácie celulózy a výpočet rýchlostnej konštanty degradačnej reakcie, termická analýza vzoriek, kolorimetrické merania, identifikácia atramentov fotografiou v NIR oblasti, spektroskopické metódy NIR a FTIR. V časti Výsledky a diskusia sú podrobne popísané výsledky kinetiky degradácie vzoriek, termickej stability, kolorimetrické hodnotenie zmien farby atramentov po starnutí, vyhodnotenie fotografií a spektier vzoriek. Možno konštatovať, že atramenty od molárneho pomeru zložiek železo : kyselina galová väčšieho ako 0,67 pôsobili na papierovú podložku veľmi deštruktívne, čo svedčí o nepriaznivom vplyve nadbytku železa v písacích látkach.
Key words:železo, kyselina galová, železogalové atramenty


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited