Dec 9, 2019   10:41 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of Stability of Historical Writing Means
Written by (author): Ing. Katarína Szabóová
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium stability historických záznamových prostriedkov
Summary:V diplomovej práci sa pripravili hnedošedé záznamové prostriedky - atramenty bister, sépia a železogalové atramenty v dvoch molárnych pomeroch Fe : kyselina galová (1 : 1 a 1 : 2) podľa historických receptúr. Atramenty boli nanesené na podložku, ktorú tvorila čistá celulóza (papier Whatman). Vzorky boli vystavené urýchlenému tepelnému starnutiu v uzavretých nádobách pri 100 °C počas 1, 2, 4, 8, 16, 24, 48 a 120 hodín -- bez polutantu a v prítomnosti zmesi oxidov dusíka o dvoch rôznych koncentráciách (100 ppm a 800 ppm). Na vzorkách sa sledovali aj účinky denného svetla simulovaného svetelnou komorou a UVA žiarenia aplikovaného žiarením ortuťovej výbojky počas 160, resp. 80 hodín expozície. Študovali sa zmeny ich fyzikálno--mechanických vlastností -- odolnosti proti ohýbaniu, fyzikálno--optických vlastností -- súradnice farebného priestoru CIELab a cel-ková farebná odchýlka, chemických vlastností -- stanovenie priemerného polymerizačného stupňa a rýchlostnej konštanty depolymerizačnej reakcie a spektroskopických vlastností v oblasti IR a NIR. Prostredníctvom meraní zmien týchto vlastností boli vyhodnotené vplyvy jednotlivých druhov atramentov na písaciu podložku, vplyvy rôznych druhov starnutí na modelové systémy (tepelného, svetelného), vplyvy ďalších vonkajších faktorov (znečistenie ovzdušia). Atramenty sépia a bister boli vyhodnotené ako celkovo stabilnejšie, než železogalové atramenty.
Key words:žiarenie, historické hnedošedé atramenty, urýchlené starnutie, vzdušné polutanty, stabilita písacích látok

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited