Nov 21, 2019   10:08 a.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Study and identification of materials of plastic cards for the purpose of forensic and technical analysis
Written by (author): Ing. Silvia Stašková
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium a identifikácia materiálov plastových kariet pre potreby kriminalisticko-technických analýz
Summary:V bakalárskej práci sa študovali vlastnosti plastových kariet z hľadiska materiálového zloženia a skladby jednotlivých vrstiev využitím optickej mikroskopie a molekulovej spektroskopie v oblasti infračerveného žiarenia (FTIR). Pomocou týchto metód sme dokázali, že plastové karty sa skladajú z viacerých vrstiev. Ich počet je daný úrovňou bezpečnosti jednotlivých kariet, avšak tieto vlastnosti sa menia aj podľa typu výrobcov a účelu použitia. Keďže ide o patentovanú výrobu, mnohé údaje aj z hľadiska bezpečnosti sú verejne nedostupné, preto sa nedajú porovnať. Materiálové zloženie sme stanovovali metódou ATR-FTIR. Získané spektrá sa porovnávali s údajmi z komerčnej databázy polymérov dostupnej na Oddelení polygrafie a aplikovanej fotochémie. Na základe týchto údajov sme zistili že plastové karty sa skladajú najmä z PVC (polyvinylchlorid), ABS (akrylonitrilbutadiénstyrén) a PET (polyetyléntereftalát). Podľa získaných údajov sme jednotlivé karty porovnávali medzi sebou a rozdelili sme ich do skupín. Štúdium a identifikácia plastových kariet sa uskutočňovala pre potreby kriminalisticko-technických analýz.
Key words:plastové karty, optická mikroskopia, FTIR spektroskopia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited