Dec 15, 2019   7:36 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Using of the Spectral Methods for Identification of Modern Writing Means
Written by (author): Ing. Andrej Franek
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Matějka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie spektrálnych metód pri identifikácii novodobých záznamových prostriedkov
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo preštudovať možnosti analýzy a identifikácie novodobých záznamových prostriedkov v dokumentoch s využitím nedeštruktívnych spektroskopických metód. Bol vykonaný prieskum trhu súčasných písacích prostriedkov v SR. Na jeho základe boli pripravené modelové vzorky (východisková databáza) písacích látok na rôznych podložkách (rôzne druhy papiera, hliník). Časť vzoriek bola uchovaná v skladovacích podmienkach (laboratórna teplota, bez prístupu svetla), časť z nich bola podrobená urýchlenému starnutiu. Vzorky boli podrobené optickému skúmaniu a spektroskopickej analýze. Boli merané spektrá v oblasti RTG (metóda XRF), v oblasti UV-Vis-NIR a v oblasti IR. Pri využití FTIR spektroskopie sme sa zamerali najmä na problémy výberu najvhodnejšej metodiky merania a následného spracovania údajov. Analýzou spektier sa zistilo, že je možné rozlíšiť písacie prostriedky z rôznych skupín (guľôčkové, atramentové, gélové) i jednotlivé písacie prostriedky z rovnakých skupín medzi sebou.
Key words:písacia látka, záznamový prostriedok, dokument, molekulová spektroskopia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited