Jan 28, 2020   1:47 a.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of writing recording means in the documents by spectroscopic methods
Written by (author): Ing. Zuzana Valachovičová
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Matějka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza záznamových prostriedkov v dokumentoch spektroskopickými metódami
Summary:Predmetom diplomovej práce bolo skúmanie a identifikácia novodobých záznamových prostriedkov v dokumentoch pomocou deštruktívnych i nedeštruktívnych spektrosko-pických metód. Diplomová práca je pokračovaním experimentálnych prác vykonaných počas rokov 2011 a 2012 v rámci vedecko-výskumnej úlohy aplikovaného výskumu pre kriminalisticko-expertíznu prax. Počas nej boli vykonané ďalšie expertízne skúmania písacích prostriedkov základnej databázy, vytvorenej v predošlom období, ktorá bola rozšírená o 10 písacích prostriedkov. Vzorky písacích prostriedkov na papieri boli podrobené spektroskopickej analýze a optickému skúmaniu. Spektrá boli merané a hodnotené v IČ oblasti, UV-VIS a RTG (metódou XRF) a taktiež Ramanovou spektroskopiou. Skúmaním vzoriek jednotlivými metódami sa preukázalo, že na základe prítomnosti charakteristických absorpčných pásov je možné vzájomné odlíšenie písacích látok typu guľôčkových, gélových a atramentových pier a v rámci týchto skupín bolo možné ďalej sledovať určité odlišnosti. Pre získanie dôležitých informácií o kvalite písacích prostriedkov je nevyhnutná aplikácia aspoň troch analytických metód.
Key words:písacie záznamové prostriedky, dokumenty, spektroskopické metódy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited