Dec 9, 2019   11:08 a.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Methods of molecular spectroscopy in forensic analysis of graphic documents
Written by (author): Ing. Eva Belányiová, PhD.
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Opponent 2:RNDr. Alena Uváčková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metódy molekulovej spektroskopie v kriminalistickej analýze grafických objektov
Summary:Práca sa sústreďuje na výber metód molekulovej spektroskopie vhodných na nedeštruktívne štúdium písacích prostriedkov na papierovej podložke. Cieľom je získanie informácie o vlastnostiach a materiálovom zložení písacích prostriedkov za účelom ich rozlíšenia/určenia zhody v dokumentoch. Prináša poznatky z aplikácie viacerých metód molekulovej spektroskopie - UV-Vis, IČ, Ramanovej spektroskopie, XRF, a ich výsledky vzájomne porovnáva a dopĺňa. Spektrálne údaje spracúva metódami štatistickej analýzy, čo umožňuje získanie viacerých informácií z nameraných údajov. V poslednej časti využíva metódy molekulovej spektroskopie na štúdium zmien niektorých fyzikálno-chemických vlastností písacích prostriedkov na papieri v procese urýchleného starnutia. Poznanie týchto zmien je užitočným nástrojom pri skúmaní dokumentov, najmä v kontexte určovania času vzniku dokumentu, resp. jeho súčastí.
Key words:skúmanie dokumentov, UV-Vis, urýchlené starnutie, XRF, SERS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited