Jun 1, 2020   1:11 a.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identification number: 337
University e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
 

Contacts     Graduate
     
Lesson          
     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Sports hall with facilities
Written by (author): Ing. arch. Ivan Magala
Department:
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Športová hala s vybavenost’ou, Bratislava - Rača
Summary:
Cieľom záverečnej bakalárskej práce bolo vytvoriť a navrhnúť športovú halu s vybavenosťou v Bratislave, mestskej časti Rača na pozemku, na ktorom je situovaných viacero športových stavieb. Pozemok aj stavby sú z veľkej časti zdevastované a v úbohom stave. Návrh si kladie za cieľ kultiváciu pozemku, konkrétne jeho západnej časti, kde je situovaná navrhovaná športová hala. Nakoľko ide o terén s rôznymi prevýšeniami, stúpanie terénu postupuje z južnej časti na sever, pričom sú v teréne vytvorené rôzne veľké terasy, návrh počíta s týmito prevýšeniami a snaží sa o zapadnutie do prostredia, o jeho obohatenie a obnovu. Členitosť terénu a rôzne iné problémy v území boli hlavnými dôvodmi umiestnenia stavby v západnej časti pozemku. Snahou bolo previazanie rôznych funkcií na pozemku tak, aby návštevník mohol voľne prechádzať medzi jednotlivými športovými zariadeniami bez obmedzenia. Návrh počíta s úpravou okolia najmä pri športovej hale. Jedná sa o terénne úpravy, vytvorenie dostatočného miesta pre parkovanie a taktiež o doplnenie a úpravu náletovej zelene, ktorá v súčasnosti patrí k jednému z hlavných problémov územia. Navrhovaný objekt športovej haly ponúka návštevníkom okrem dvoch telocviční, jedna je s hľadiskom, priestor na občerstvenie, prezentovaný barom s príslušenstvom, z ktorého je taktiež dobrý výhľad na obe hracie plochy. Taktiež posilňovňa slúži širokej verejnosti. Pre športovcov sú veľkoryso nadimenzované priestory šatní a pomocné priestory. Funkčno-prevádzkové riešenie počíta s previazaniami funkcií v objekte, pričom ale zachováva dôležitú intimitu niektorých úsekov. Výhodná poloha objektu v mieste stúpania pozemku využíva výhľad na okolie a naopak nedochádza k oslneniu priestorov hracích plôch a hľadiska. Samostatné architektonické riešenie a stvárnenie objektu športovej haly prispieva k zvýšeniu estetickej kvality prostredia a jeho atraktivity.
Key words:
Šport, architektúra, hala

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited