Jun 6, 2020   10:12 a.m. Norbert
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identification number: 337
University e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)

     
Graduate
     
Lesson          
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Mixed Use Building
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Polyfunkčný bytový dom
Summary:
ŤAŽKÁ, Martina: Polyfunkčný bytový dom, Černockého ulica, Rača. [Bakalárska práca] / Ťažká Martina -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. -- Vedúci práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. -- Bratislava: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry, 2013, Bakaláska práca sa skladá z dvoch častí - textová a výkresová časť. Textová časť sa delí na úvod a jadro. Jadrom textovej časti je sprievodná správa týkajúca sa architektonickej štúdie pre územné konanie. Výkresová časť pozostáva zo zmenšenín výkresov architektonickej štúdie v mierke pre územné konanie a zmenšenín výkresov projektu stavby pre stavebné konanie, vrátane prehlbujúcich výkresov. Práca je doplnená prílohami, vytlačenými veľkoformátovými výkresmi v príslušnej mierke, prezentačným plagátom a fyzickým modelom. Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie návrhu polyfunkčného bytového domu na Černockého ulici v Bratislavskej mestskej časti Rača. Navrhovaný objekt je umiestnený na parcele pozdĺž Černockého ulice. Riešená parcela je momentálne nezastavaná, porastená trávou a stromami. Objekt polyfunkčného bytového domu obsahuje predovšetkým funkciu bývania, doplnenú o dva oddelené priestory na prenájom a priestor garáže pre parkovanie budúcich obyvateľov objektu. Priestory na prenájom sú navrhnuté pre čistiareň šiat a svadobný salón. Umiestnenie objektu na tento pozemok je veľmi vhodné vzhľadom na okolitú zástavbu bytových domov, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti riešenej parcely. Hmota objektu je riešená zo základných geometrických tvarov. Je to hmota kvádra doplnená hmotou trojbokého hranola. Hmotové riešenie vychádza z okolitej zástavby bytových domov so sedlovými strechami. Celý tvar budovy pôsobí čisto a do prostredia vhodne zapadá. Hmota ako taká nie je ničím výnimočná a preto som ju snažila ozvláštniť hmotu nepravidelnou kompozíciou okien a jednotlivými výrazovými prvkami ako sú farebne odlíšené balkóny, ktoré vytvárajú na hmote akcentujúce časti, ktoré zaujmú okoloidúcich. Práca obsahuje tiež návrh objektu a jeho architektonicko kompozičné riešenie, dispozičné riešenie a technické riešenie. V dispozičnom riešení bolo najdôležitejšie vytvoriť jednotlivé byty, prevádzky a bezprostredné okolie tak, aby spĺňali všetky technické a normové požiadavky. Kľúčové slová: polyfunkčný bytový dom, architektúra, byty, prevádzky
Key words:
architektúra, byty, prevádzky, polyfunkčný bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited