4. 4. 2020  23:33 Izidor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikační číslo: 337
Univerzitní e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Pavilón hudby
Autor: Ing. arch. Katarína Šoltýsová
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Oponent:Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Pavilón hudby
Abstrakt:Bakalárska práca sa skladá z dvoch častí - textová a výkresová časť. Textová časť sa delí na úvod a jadro. Jadrom textovej časti je sprievodná správa týkajúca sa architektonickej štúdie pre územné konanie. Výkresová časť pozostáva zo zmenšených výkresov architektonickej štúdie v mierke pre územné konanie a zmenšených výkresov projektu stavby pre stavebné konanie, vrátane prehlbujúcich výkresov. Práca je doplnená prílohami, vytlačenými veľkoformátovými výkresmi v príslušnej mierke, prezentačným plagátom a fyzickým modelom. Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie návrhu pavilónu hudby v rozsahu potrebnom pre územné konanie a nasledovné stavebné povolenie. Navrhovaný objekt je situovaný v Bratislave, v mestskej časti Ružinov. Pozemok o rozlohe 7324,35 m2 je vymedzený Štrkoveckým jezerom a dvoma ulicami - Sabinovskou a Svidníckou. Ide o lokalitu, ktorá je vzhľadom na svoje dobré napojenie na cestné ťahy a hromadnú dopravu aktívnou. Prevládajúcou funkciou danej lokality je bývanie s prevahou bytových domov doplnenou o širšiu občiansku vybavenosť - obchody, základnú školu, športové plochy, polikliniku a nemocnicu. Pozemok má viacero limitov, ktoré sa snažím vo svojom riešení zamedziť a potenciálov, ktoré chcem, práve naopak, využiť. V dispozičnom riešení bolo najdôležitejšie vytvoriť jednotlivé prevádzky a bezprostredné okolie tak, aby spĺňali všetky technické a normové požiadavky. Objekt má tri podlažia, dve nadzemné a jedno podzemné podlažie. Hlavný vstup je situovaný na južnej strane objektu. Podzemné podlažie má využitie v podobe garáže pre návštevníkov pavilónu, i obyvateľov susedných bytových domov. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza kaviareň, na prvom a druhom nadzemnom podlaží sa ďalej križujú dve hlavné prevádzky hudobného pavilónu - koncertnej siene a hudobnej školy. Práca obsahuje tiež návrh objektu a jeho architektonicko-kompozičné riešenie. dispozičné riešenie a technické riešenie.
Klíčová slova:architektúra, koncertná sieň, Štrkovecké jazero, pavilón hudby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně