4. 4. 2020  23:02 Izidor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikační číslo: 337
Univerzitní e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Nízkoenergetické mestské bývanie - Pezinok
Autor: Ing. arch. Erik Makki
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Oponent:Ing. arch. Balázs Füzék
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Nízkoenergetické mestské bývanie - Pezinok
Abstrakt:MAKKI, Erik: Nízkoenergetické mestské bývanie - Pezinok. [Diplomová práca]/ Bc.Erik Makki -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. -- Vedúci práce: Ing.arch. Tibor Varga, PhD.. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier architekt. -- Bratislava: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry, 2013. Diplomová práca sa skladá z textovej a výkresovej časti. Textová časť záverečnej práce obsahuje úvod a jadro práce. Jadrom textovej časti je autorská správa z časti riešenia urbanizmu danej lokality a z časti riešenia súboru bytových domov až po detailnejšie riešenie jedného bytového celku. Výkresová časť záverečnej práce obsahuje súbor grafických súčastí z časti riešenia urbanizmu a z druhej časti - riešenia bytového komplexu vrátane prehlbujúcej dokumentácie a detailov. Práca je doplnená prílohami, a to vytlačenými výkresmi v príslušných mierkach, modelom, posterom a seminárnou prácou. Práca je obsahovo zameraná na vypracovanie urbanistickej štúdie bývalého vojenského areálu v meste Pezinok na ulici Cajlanská. Cieľom práce je navrhnúť nízkoenergetické mestské bývanie so snahou o čo najväčšie využitie potenciálu prostredia. Hlavným aspektom formovania urbanizmu a jednotlivých objektov bola snaha o čo najväčšiu ekologickosť. Diplomová práca obsahuje rozmiestnenie objektov rôznych funkcií v navrhovanom urbanizme na miestach zvolených pomocou analýz prostredia a ich napojenie na existujúce komunikácie. Ďalej práca obsahuje samotný návrh komplexu bytových domov, ich architektonické, dispozičné, kompozičné a technické riešenie. Problematika zadania je riešená pomocou vhodného osadenia budovy, ich vhodným orientovaním na svetové strany a riešením bezbariérovej komunikácie v celom riešenom území. Detailne riešený objekt, ako aj celé územie je riešené v súlade noriem STN.
Klíčová slova:mestské bývanie, súbor bytových domov, ekologickosť, bezbariérovosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně