Oct 27, 2020   7:16 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Identification number: 3383
University e-mail: jana.sadecka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts     Lesson
     
          
Bodies     
Supervised theses
          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Fluorescence Spectrometry in Cosmetic Product Analysis
Written by (author): Bc. Kristína Chovancová
Department:
Institute of Analytical Chemistry (FCFT)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Agneša Szarka, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Fluorescenčná spektrometria v analýze kozmetických prípravkov
Summary:
Účelom tejto bakalárskej práce je zhrnúť poznatky o metóde fluorescenčnej spektrometrie a jej aplikácii v analýze rôznych kozmetických prípravkov. Obsahom teoretickej časti bakalárskej práce je stručný úvod k problematike fluorescenčnej spektrometrie, jej využitie a literárny prehľad vybraných experimentov realizovaných touto analytickou metódou. V experimentálnej časti bakalárskej práce sme overili, či kozmetický prípravok naozaj obsahuje sľubovanú zložku a ak áno, tak v akom množstve. Experimentálna časť je zameraná na stanovenie chinínu v 3 šampónoch určených na rast vlasov. Všetky fluorescenčné spektrá boli zaznamenané v intervale vlnových dĺžok od 300 nm do 600 nm, namerané údaje boli vyhodnotené 2 metódami, metódou kalibračnej čiary a metódou prídavku štandardu a následne porovnané. Výsledky analýzy 2 šampónov sa v oboch metódach zhodovali. Jeden zo šampónov poskytol analýzou metódy prídavku štandardu výsledok až trojnásobne vyšší ako výsledok metódy kalibračnej čiary, i keď chinín sa v danom šampóne nachádzal iba v stopovom množstve. Posledným cieľom bakalárskej práce bolo určiť validačné parametre merania – medzu stanovenia (LOQ), medzu detekcie (LOD) a opakovateľnosť merania intenzity fluorescencie pre 2 rôzne koncentrácie. LOQ bolo 1,6 µg/l, LOD 0,5 µg/l, opakovateľnosť merania intenzity fluorescencie 3,7% pre koncentráciu 0,5 mg/l a 5,5 % pre 0,1 mg/l.
Key words:fluorescencia, kozmetika, chinín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited