Oct 27, 2020   7:13 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Identification number: 3383
University e-mail: jana.sadecka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts
     
Lesson
     
Projects
     
     
     
Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Determination of Total Phenolic Content by Fluorescence Spectrometry
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Opponent:Ing. František Čacho, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stanovenie celkových fenolov fluorescenčnou spektrometriou
Summary:
Hlavným cieľom diplomovej práce je overiť aplikovateľnosť fluorescenčnej spektrometrie na stanovenie celkových fenolov vo vzorkách Tokajských vín použitím štatistickej metódy čiastočných najmenších štvorcov. V prvej časti práce je uvedený prehľad súčasných používaných metód na stanovenie celkových fenolov vo vzorkách nápojov, prevažne alkoholických. Spomenuté sú metódy tradičné, s využitím UV/VIS spektrofotometrie, ďalej metódy vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie a spektrometrické metódy v spojení s chemometriou. Druhá časť je venovaná analýze reálnych vzoriek Tokajských vín a zhodnotení výsledkov. Na splnenie hlavného cieľa sa najskôr určilo množstvo celkových fenolov metódou Folin-Ciocalteu a nasnímali sa emisné fluorescenčné spektrá zriedených a nezriedených vzoriek. Po vytvorení excitačno – emisných máp sa hodnoty intenzít fluorescencie pre príslušné emisné vlnové dĺžky pri vybraných excitačných vlnových dĺžkach porovnávali pomocou metódy čiastočných najmenších štvorcov s hodnotami hmotnostných koncentrácií celkových fenolov zistených metódou Folin-Ciocalteu. Porovnávaním boli vypočítané predikčné sety hodnôt hmotnostných koncentrácií celkových fenolov pre jednotlivé vzorky. Tesnosť korelácie medzi týmito hodnotami a hodnotami hmotnostnej koncentrácie celkových fenolov určenej metódou Folin-Ciocalteu bola mierou použiteľnosti fluorescenčnej spektrometrie na ich kvantitatívnu analýzu. Hodnoty koeficientu determinácie pre najlepšie predikčné modely boli 0,9919 – 0,9998 pre nezriedené vzorky a 0,9948 – 1,000 pre zriedené. Analýzou zriedených vzoriek Tokajských vín sa teda dosiahli lepšie výsledky.
Key words:
Folin-Ciocalteu, PLS, Tokajské vína, fluorescenčná spektrometria, celkové fenoly

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited