Oct 26, 2020   8:07 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Identification number: 3383
University e-mail: jana.sadecka [at] stuba.sk
 

Contacts
     
     
Projects     Publications
     
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Application of Fluorescence Spectrometry in Food Classification
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Polonský Jozef, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie fluorescenčnej spektrometrie pri klasifikácii potravinových vzoriek
Summary:
V analytickej chémii je najmä pri rutinných analýzach nutné a veľmi dôležité vedieť analyzovať zložité a viaczložkové zmesi bez zložitej separačnej úpravy vzorky. Využitie merania fluorescencie pri analýze viaczložkových zmesí je limitované najmä vtedy, ak sa fluorescenčné spektrá, či už excitačné a/alebo emisné, zložiek prekrývajú. Menší prekryv spektier sa pozoruje pri použití synchrónnej fluorescenčnej spektrometrie (SFS), čím sa môže tento problém vyriešiť. Zvýšiť selektivitu SFS možno použitím rôznych viacrozmerných metód analýzy dát, derivovaním spektier, meraním selektívneho zhášania fluorescencie, alebo rôznymi kombináciami týchto postupov. V tejto práci sme sa v teoretickej časti zamerali na spracovanie prehľadu o využití fluorescenčnej spektrometrie v kombinácii s viacrozmernými klasifikačnými metódami pri klasifikácii rôznych potravinových vzoriek. Ďalšia časť je zameraná na charakterizáciu brandy a popis metód, ktoré sa využívajú na ich analýzu a autentifikáciu. Experimentálna časť je zameraná na využitie fluorescenčných spektier na klasifikáciu vzoriek mnohozložkových zmesí spolu s chemometrickými metódami. Vzorky brandy sa merali klasickou excitačnou a emisnou spektrometriou a synchrónnou fluorescenčnou spektrometroiu s cieľom rozlíšiť brandy od iných vínnych destilátov porovnaním spektier jednotlivých vzoriek. Pri hodnotení vhodnosti metódy sa použila metóda hlavných komponentov a zhluková analýza. V druhej časti sme sa zamerali na zisťovanie vplyvu prostredia na intenzitu a polohu maxím fluorescenčných pásov vybraných štandardoch a ich vzájomné porovnanie.
Key words:Fluorescnčná spektrometria, Chemometria, Analýza potravín


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited