Oct 27, 2020   7:40 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Identification number: 3383
University e-mail: jana.sadecka [at] stuba.sk
 

     Lesson
     
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Characterization of fruit spirit drinks using fluorescence spectrometry
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Opponent 1:prof. RNDr. Milan Hutta, PhD.
Opponent 2:
RNDr. Jarmila Laštincová, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Charakterizácia ovocných destilátov fluorescenčnou spektrometriou
Summary:
Za posledné roky vzrástli požiadavky na kvalitu potravinárskych výrobkov, rovnako sa aj zvýšil záujem o kvalitnejšie ovocné destiláty. Vysokokvalitné pravé alkoholy sa často miešajú s lacnejšími surovinami nižšej kvality. Počas fermentácie sa niekedy pridáva cukor, ktorý vedie k zvýšeniu výťažku etanolu alebo sa do alkoholov pridáva etanol získaný z iných surovín ako je ovocie (cukrová repa, kukurica, obilie, zemiaky), čo znižuje kvalitu destilátu. Zloženie jednotlivých liehovín závisí od rôznych faktorov, ako sú: druh, odroda a kvalita ovocia; fermentácia; destilácia a skladovanie destilátu. Táto práca sa zaoberala vývojom jednoduchej metódy založenej na synchrónnej fluorescenčnej spektrometrii pre charakterizáciu komerčne dostupných ovocných destilátov (z jabĺk, marhúľ, hrušiek a sliviek). Z porovnania synchrónnych fluorescenčných spektier (SFS) získaných pri rôznych hodnotách delta lambda vyplývalo, že významné rozdiely medzi nápojmi sú pozorované v spektrách zaznamenaných pri hodnotách delta lambda= 10, 90, 100 nm. Získané hodnoty prvých piatich komponentov z analýzy hlavných komponentov (PCA) sa použili ako vstupne dáta do lineárnej diskriminačnej analýzy (LDA). Aplikovaním LDA-PCA boli vzorky destilátov správne klasifikované podľa druhu použitého ovocia na 100 % (delta lambda= 10 nm), 90 % (delta lambda= 90 nm) a 90 % (delta lambda= 100 nm). Všeobecná diskriminačná analýza (GDA) poskytla klasifikáciu na 100 % pre všetky delta lambda. Výsledky sa porovnali s NIR spektrami vzoriek destilátov, ktoré sa zaznamenali v rozsahu vlnočtov 4000-10000 cm-1. Najlepšia klasifikácia (100 %) vzoriek destilátov podľa druhu ovocia bola pre modely LDA-PCA a GDA v NIR intervale vlnočtov 6050-5500 cm-1. Tento interval zodpovedá prvému overtónu väzby C-H, CH3 a CH2, alebo aromatickým zlúčeninám, ktoré obsahujú väzbu O-H. Použila sa aj HPLC analýza, kde diskriminačné modely boli vytvorené na základe získaných plôch píkov. Najlepšie výsledky klasifikácie (kalibračný set 100 %, predikčný set 95 %) sa dosiahli metódou GDA, ktorá sa aplikovala priamo na hodnoty plochy píkov. SFS v kombinácii s PCA a LDA sa použili aj na klasifikáciu slivkových destilátov na základe ich geografického pôvodu (z Česka, Maďarska a Slovenska). SFS sa získali pri rôznych hodnotách delta lambda, najväčšie rozdiely poskytli spektrá pri delta lambda= 60 nm. Správne zaradenie metódou LDA-PCA pre všetky vzorky bolo v kalibračnom sete na 94 % a v predikčnom sete na 100 %. Všetky bezfarebné a farebné české a maďarské vzorky slivovíc boli správne klasifikované v oboch setoch. Jedna skupina slovenských farebných vzoriek bola zaradená do skupiny maďarských vzoriek v kalibračnom sete. Uplatnením PCA-LDA na NIR spektrá v rozsahu vlnočtov 5500-6050 cm-1 bola klasifikácia pre kalibračný set na 91 % a predikčný set na 92 %. V práci sa ďalej stanovilo množstvo vody a etanolu vo falšovaných vzorkách ovocných destilátov, kde sa použili spektrá z excitačno-emisnej matice (EEM) v kombinácií s paralelnou faktorovou analýzou (PARAFAC) a metódou čiastočne najmenších štvorcov (PLS). EEM pre vzorky destilátov boli získané v rozsahu emisných vlnových dĺžok 315-450 nm a excitačných vlnových dĺžok 240-305 nm. Vytvorený model PARAFAC-PLS bol schopný predikovať množstvo prídavku vo falšovaných vzorkách jablkového destilátu s hodnotami strednej kvadratickej chyby predikcie (RMSEP) 1,9 % (pre vodu) a 1,8 % (pre etanol). Pre vzorky falšovaných slivovíc, boli hodnoty RMSEP 0,7 % (pre vodu) a 3,5 % (pre etanol). Najlepšie výsledky sa dosiahli pre destilát z jabĺk a najmä pre zmes jablkovica-voda.
Key words:
charakterizácia, ovocný destilát, fluorescenčná spektrometria, chemometria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited