May 29, 2020   7:26 p.m. Vilma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Štefko, PhD.
Identification number: 35160
University e-mail: tomas.stefko [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

     Graduate     Lesson
     
Final thesis     
     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Assessment of degradability of metalworking fluids
Written by (author):
Ing. Tomáš Štefko, PhD.
Department:
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie degradability rezných kvapalín
Summary:
Práca sa zaoberá problematikou degradácie procesných kvapalín pomocou rôznych metód. V prvej kapitole sa práca venuje rozdeleniu procesných kvapalín a ich využitiu. Stručne popisuje ich hlavné funkcie, zloženie jednotlivých druhov a technológie ich čistenia a likvidácie. Ďalej sa v nej popisuje proces elektrokoagulácie, ktorá sa preukázala byť vhodným nástrojom pre odstraňovanie viacerých druhov kontaminantov v priemyselných odpadových vodách. Nakoniec sa v kapitole venujem progresívnym oxidačným metódam, ktoré sa v poslednej dobe využívajú na úpravu procesných kvapalín v prvom stupni biologickej degradácie. V Kapitole Metodika sú popísané všetky potrebné testy a metódy pre sledovanie biologického rozkladu. Jedným z cieľov práce bol návrh a zostrojenie systému pre hodnotenie biodegradability procesných kvapalín. Pomocou tohto zariadenia je možné sledovať biodegradabilitu látok na základe respiračných metód, zodpovedajúcich štandardným a modifikovaným testom. Zostrojené zariadenie umožňuje sledovať priebeh degradácie v desiatich reaktoroch naraz. Pomocou pripojeného čítacieho zariadenia sa sledujú hodnoty vodivosti, z ktorých sa následne určí priebeh degradácie. Elektrokoagulácia sa ukázala ako veľmi vhodná metóda pre zníženie koncentrácie TOC v procesných kvapalinách. Deje sa tak hlavne kvôli destabilizácii emulzie a jej následnej adsorpcie na vločky kovových hydroxidov. Poslednou skúmanou metódou bola predúprava vzoriek procesných kvapalín pomocou progresívnych oxidačných metód. Pre tento účel bol zostrojený O3/UV reaktor. Pri testovaní systému boli upravené a následne otestované dve procesné kvapaliny. Na základe výsledkov testu však musíme konštatovať, že úprava kvapalín pomocou O3 a UV má skôr negatívny účinok na biodegradabilitu. Kľúčové slová: procesná kvapalina, biodegradabilita, elektrokoagulácia, progresívne oxidačné metódy, respirometrické metódy
Key words:biodegradabilita, procesná kvapalina, elektrokoagulácia, AOP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited