19. 9. 2019  6:35 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Identifikačné číslo: 351
Univerzitný e-mail: andrej.botek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Sakrálna ranostredoveká architektúra na Slovensku Vybrané problémy vývoja, interpretácie a architektonickej prezentácie
Autor: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sakrálna ranostredoveká architektúra na Slovensku Vybrané problémy vývoja, interpretácie a architektonickej prezentácie
Abstrakt:Práca sa venuje okruhom, súvisiacim so sakrálnou architektúrou ranostredovekého obdobia na Slovensku, s jej obnovou a interpretáciou jej hodnôt v súčasnosti. V tomto širokom spektre problematiky, ale aj prístupov a tvorivých nárokov, sa pohybujeme od exaktných poznatkov, cez hypotetické úvahy o zaniknutých javoch, cez metodické a teoretické postuláty až po tvorivú reakciu architekta a výtvarníka. Pre zodpovedné zhostenie sa tejto úlohy, adekvátne aplikovanie vhodnej intervencie do historickej substancie, je potrebné nielen pemzum odborných poznatkov, osobná invencia a kreativita, ale najmä poznanie samotnej historickej substancie, jej hodnôt, vývojové etapy, kultúrne vrstvy minulosti a jej vnútorná logika. Poznanie minulosti od počiatočného stavu počas celej periódy vývoja by malo byť samozrejmým východiskom pre obnovu i pre akýkoľvek zhodnocujúci počin historickej architektúry, alebo jej torza. V prvej -- úvodnej časti sa stručne spomínajú základné teoretické východiská sakrálnej architektúry, jej špecifiká, ídeové zdroje, symbolické výpovede a vzťah k liturgickým súvislostiam. Ďalšia časť sa venuje otázkam poznania najstaršej sakrálnej architektúry v prostredí nášho národného spoločenstva -- architektúrou veľkomoravskou. Rozoberá jej historicko -- náboženský kontext, christianizačné prúdy, ktoré formovanie tejto architektúry ovplyvnili, rozoberá jednotlivé typologické okruhy, materiálové charakteristiky. V samostatnom prehľade sumarizuje dosiaľ známe nálezy a architektúry na území Slovenska s ich charakteristikou. Pre obdobie poveľkomoravské a raného uhorského štátu sa pokúša stanoviť možné prejavy staršej kontinuity, i keď použité bez vedomej nadväznosti na konkrétne historické obdobie a premiešanie týchto zdrojov s novými inšpiračnými predlohami. Špecifikuje možné typologické okruhy určitých rysov a prejavov tejto kontinuity. Ďalším okruhom je problematika možného výrazu veľkomoravskej architektúry -- hypotetických rekonštrukcií. Práca sumarizuje doterajšie prístupy a názory na hmotovú skladbu i výrazovo -- tvaroslovnú podobu týchto stavieb, ale nastoľuje i vlastné nové riešenia. Ťažiskom práce je problematika obnovy a prezentácie ranostredovekej sakrálnej architektúry na Slovensku. Najprv predkladá všeobecné teoretické otázky metodiky a spôsobu prezentácie. Rozoberá stručne vývoj metodických prístupov do súčasnosti a predstavuje podrobnú kategorizáciu metód pamiatkovej obnovy vzhľadom na prezentáciu kultúrnych vrstiev, ktoré ilustruje domácimi príkladmi. Následne rozoberá jednotlivé realizované príklady -- súčasný stav v prípade veľkomoravských sakrálnych objektov a na niekoľkých prípadoch kostolov z mladšieho obdobia, ktoré poskytujú vhodný materiál pre špecifické otázky súvisiace možných metodických prístupov. Posledný celok je modelový príklad, použitý pre kostol sv. Margity Antiochijskej pri Kopčanoch, kde sa autor spoloupodieľal na viacerých výskumoch a metodických materiáloch. Najprv podľa nových nálezov aktualizuje podrobnejšie etapizáciu vývoja a podáva hypotetické rekonštrukcie fáz. Na základe nálezov potom v predstavuje niekoľko metodických variant architektonickej prezentácie tejto stavby a to samostatne pre exteriér a samostatne pre interiér. V závere predkladá najdôležitejšie uzávery a úvahy, ktoré plynú z jednotlivých kapitol práce.
Kľúčové slová:vývojové etapizácie, špecifiká sakrálnej architektúry, Ranostredoveká sakrálna architektúra na Slovensku, veľkomoravská architektúra, kontinuita, provenienčné typy

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene