19. 11. 2019  13:26 Alžbeta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Identifikačné číslo: 3580
Univerzitný e-mail: maros.sirotiak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dušana Adamusová
Environmentálne záťaže regiónu Horná Nitra
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušana Adamusová
Možnosti kombinovanej výroby tepelnej a elektrickej energie z bioetanolu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Arvajová
Environmentálne záťaže Žiarskej kotliny
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Šárka Bartánusová
Metódy stanovenia vybraných organických zložiek v pôde
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šárka Bartánusová
Vplyv požiarov na vybrané vlastnosti pôd
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Beláková
Možnosti využitia banských odpadov
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Beloridová
Modelovanie šírenia znečistenia ovzdušia vo vybranom regióne Slovenska
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lívia Bizubová
Stabilizácia organického polutantu v pôdach a dnových sedimentoch prídavkom materiálu s veľkým sorpčným povrchom
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Bukový
Zhodnotenie možnosti výroby bioplynu pre energetické účely
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Čapkovičová
Effect of Selected Extinguishing Agents on Nutrients Leaching from Burned Soil
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Černeková
Možnosti využitia pyrochars pre sorpciu vybraných zlúčenín fosforu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Černeková
Ropa a ropné látky ako kontaminanty životného prostredia
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Valéria Dikejová
Návrh postupu pre prácu s nežiaducou rádioaktivitou vstupujúcou do odpadu
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Valéria Dikejová
Zavedenie požiadaviek správnej laboratórnej praxe vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Dostál
Oxidačno-redukčné reakcie v životnom a pracovnom prostredí
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Dostál
Stabilita pôdnej organickej hmoty v pôdach ovplyvnených požiarom
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Fabianová
Zhodnotenie kvality vody štrkoviska pri obci Madunice na základe vybraných ukazovateľov eutrofizácie vôd
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Fančovičová
Zmeny optických vlastností humínových látok v pôdach postihnutých požiarom
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Fančovičová
Zneškodňovanie vybraných odpadov kompostovaním
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stefánia Gerendás
Monitoring kvality povrchových vôd ovplyvnených využívaním geotermálnej energie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stefánia Gerendás
Zlúčeniny vybraných alkalických kovov a kovov alkalických zemín v životnom a pracovnom prostredí
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Harvánek
Návrh na zvýšenie bezpečnosti práce vo vybraných laboratóriách
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrícia Heczei Porubänová
Biologicky aktívne látky v životnom a pracovnom prostredí
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrícia Heczei Porubänová
Možnosti odstraňovania biologicky aktívnych látok z vôd s použitím AOP
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriána Hlavatovičová
Posúdenie účinnosti odstraňovania parabénu z vôd s využitím AOP metód
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adriána Hlavatovičová
Výrobky osobnej starostlivosti o zdravie ako kontaminanty životného prostredia
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Holosová
Riziká pri vzorkovaní vonkajšieho ovzdušia
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Holosová
Vplyv požiarov na dostupnosť nutrientov v pôde
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktor Horváth
Vplyv antropogénnej činnosti na kvalitu povrchovej vody
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Horváth
Vplyv kvality povrchovej vody na štruktúru ichtyofauny vo vybranej časti melioračnej siete Žitného ostrova
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Hrušecká
Návrh alternatívneho zdroja pre vykurovanie objektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Ivanová
Analýza potenciálneho vplyvu lesného hospodárstva na kvalitu pôdy vo vybranej oblasti
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Ivanová
Metódy stanovenia anorganických zložiek v pôde
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Jajcaj
Znečistenie životného prostredia hasiacimi látkami pri hasení prírodných požiarov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Janská
Zlúčeniny vybraných prechodných prvkov v životnom a pracovnom prostredí
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Jašo
Zlúčeniny vybraných nekovových prvkov v životnom a pracovnom prostredí
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Kmeť
Riziká pri vzorkovaní odpadov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sylvia Kolenčíková
Možnosti využitia biomasy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rita Kolocsicsová
Vplyv vlastností pôd na možnosť ich remediácie od organických polutantov
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Krajčovičová
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ovzdušia Rezervná a nábehová kotolňa - JAVYS, a.s.
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Krajčovičová
Možnosti identifikácie zdrojov a pravdepodobného správania sa vybraných polutantov v životnom prostredí
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Krupanský
Posúdenie zloženia dnových sedimentov Trnavských rybníkov z hľadiska eutrofizačných procesov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Krupanský
Zlúčeniny vybraných kovov a polokovov v životnom a pracovnom prostredí
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Kupková, PhD.
Možnosti stabilizácie organických polutantov v pôdach a dnových sedimentoch
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Kvorková
Možnosti využitia pyrochars pre sorpciu vybraných dusíkatých látok
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Ladzianská
Monitoring kvality povrchových vôd mikropovodí Horná Nitra
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Lipovský
Možnosti využitia chemicky upraveného klinoptilolitu pre sorpciu priemyselných kontaminantov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Liptáková
Analýza obsahu kyslých funkčných skupín humínových látok v pôdach ovplyvnených požiarom
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mário Mihalovič
Pesticídy v životnom a pracovnom prostredí
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mário Mihalovič
Sorpcia vybraných herbicídov na prírodnom zeolite
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Mĺkvy
Zhodnotenie účinnosti mechanicko - biologickej čistiarne odpadových vôd COMAX-TT, a.s., Trnava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Móroczová
Analýza znečistenia povrchových vôd vo vybranej časti Žitného ostrova
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marianna Mosnárová
Posúdenie možnosti hodnotenia tuhých biopalív vo vybranom laboratóriu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Mráz
Možnosti využitia progresívnych uhlíkatých materiálov pre sorpciu vybraného kontaminantu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Mužila
Acidobázické reakcie v životnom a pracovnom prostredí
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Ondrášová
Zhodnotenie vplyvu firmy Dolvap, s.r.o. (Lom a vápenka, Varín) na kvalitu pôdy
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alica Pastierová, PhD.
Stanovenie vybraných organických látok spektrofotometrickou metódou
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Júlia Pavelová
Vplyv požiarov na kvalitu pôdnej organickej hmoty
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Petrášová
Zmeny štruktúry pôdy vplyvom zimnej údržby v Harmaneckej doline
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominik Polonyi
Tepelné deje a reakcie v životnom a pracovnom prostredí
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Procházka
Vplyv antropogénnej činnosti na kvalitu podzemnej vody
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Procházka
Vplyv spôsobu zavlažovania poľnohospodárskych pôd na ohrozenie podzemných vôd dusičnanmi
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Puterová
Vplyv vlastností organického polutantu na jeho záchyt v pôdach a dnových sedimentoch
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Radošinský
Možnosti využitia dnových sedimentov
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Roháľová
Možnosti asanácie pôd postihnutých acidifikáciou
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Romana Semelbauerová
Chemická bezpečnosť vo vybranom laboratóriu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Oľga Sleziaková
Metódy stanovenia vybraných fyzikálnochemických ukazovateľov v pôde
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Oľga Sleziaková
Využitie netradičných sorbentov pre stabilizáciu vybraných polutantov z pórových vôd pôd a dnových sedimentov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Sokol
Možnosti environmentálneho využitia chemicky upraveného uhlia
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Sokol
Pedogeochemické mapovanie aberácie pôdy
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Szarka
Monitoring kvality povrchových vôd v mikropovodí dolného Váhu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Szarka
Riziká pri vzorkovaní vôd a dnových sedimentov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Ševčík
Znečistenie pôd hasiacimi látkami pri hasení trávnatých a lesných porastov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Štefánik
Riziká pri vzorkovaní geologických materiálov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrea Štefunková
Riziká vybraných antibiotík vo vodách na Slovensku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Švaňová
Environmentálne záťaže Spišsko-gemerského regiónu
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Turčanová
Posúdenie možnosti hodnotenia kvapalných biopalív vo vybranom laboratóriu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Edina Uhrinová
Analýza potenciálneho ohrozenia vybraných zložiek ŽP pri preprave ropy
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Edina Uhrinová
Ramsarské lokality ako významný prvok ochrany prírody
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Urbanová
Monitorovanie zhoršenia fyzikálnych vlastností pôd
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Urbanová
Vplyv požiarov na kolobeh vybraných nutrientov v pôde
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Václavík
Možnosti prípravy a environmentálneho využitia pyrochars
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Václavík
Riziká pri vzorkovaní prašného spadu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Valentín
Nebezpečné emisie z vonkajších požiarov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Valíčková
Možnosti odstraňovania vybraných organických látok z pôd landfarmingom
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Valíčková
Vplyv poľnohospodárstva na vybrané agrochemické ukazovatele
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Varga
Posúdenie zloženia dnových sedimentov Kunovskej priehrady z hľadiska eutrofizačných procesov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lujza Vargová
Plasty ako kontaminanty životného prostredia
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lujza Vargová
Štúdium zachytávania antibiotík na mikroplastoch
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Vlčková
Možnosti znižovania emisií oxidov dusíka vo vybranom podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Vlčková
Riziká pri monitorovaní vplyvu skládok na životné prostredie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Vymazalová
Návrh optimalizácie agrochemických vlastností pôd v areáli bývalej Botanickej záhrady
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Vymazalová
Opatrenia na zníženie erózie pôdy vo vybranej lokalite
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Vyskoč
Farmaceutiká v životnom a pracovnom prostredí
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Vyskoč
Sorpcia vybraných antibiotík na modifikovanom klinoptilolite
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Žák
Možnosti využitia uhlíkatých materiálov pre sorpciu vybraného kontaminantu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erik Žák
Riziká pri vzorkovaní pôd
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná