Jun 4, 2020   4:10 a.m. Lenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.
Identification number: 3688
University e-mail: viktor.borzovic [at] stuba.sk
 

     
     
Final thesis          
     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Precast composite concrete bridges
Written by (author):
Department:
Faculty of Civil Engineering
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Mosty z predpätých tyčových prefabrikátov spriahnutých so železobetónovou doskou
Summary:
Predložená habilitačná práca sa zaoberá vybranými problémami spojenými s návrhom betónových mostov z predpätých tyčových prefabrikátov spriahnutých so železobetónovou doskou. Táto práca sa skladá z poznatkov, ktoré autor získal počas vedecko-výskumného a pedagogického pôsobenia na Katedre betónových konštrukcií a mostov, Stavebnej fakulty, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a konzultačnej činnosti pre prax. Intenzívny rozvoj a masívna aplikácia prefabrikovaných betónových systémov pre nové konštrukcie mostov na diaľniciach a rýchlostných cestách prebiehala v posledných 15 rokoch na Slovensku. Vďaka tomu vzniklo veľké množstvo rôznych typov betónových mostných nosníkov. Práca je zložená z prehľadu prefabrikovaných mostných nosníkov používaných na Slovensku, z teoretických poznatkov pôsobenia a navrhovania spriahnutej mostnej konštrukcie tohto typu a poznatkov získaných z experimentálnych laboratórnych skúšok a skúšok na reálnych prvkoch a konštrukciách týchto systémov. Habilitačná práca je rozdelená na osem kapitol. V úvode je definovaná oblasť používania, výhody a nevýhody tohto typu konštrukcie. V typológii sú zadefinované základné rozdelenia a tvary používaných betónových prefabrikovaných nosníkov. Tretia kapitola je venovaná histórii používania prefabrikovaných mostných nosníkov na území Slovenska a prehľad používaných mostných prefabrikátov od najstarších až po súčasné. V štvrtej kapitole sú opísané základné statické schémy betónových mostov z tyčových prefabrikátov. Ich vývoj, výhody a nevýhody zo statického hľadiska a hľadiska zhotovovania. Teoretická časť končí analýzou pôsobenia nosníkov spojitých spriahnutých mostov v jednotlivých štádiách výstavby. V piatej kapitole sú tiež definované tri vybrané problémy pôsobenia, ktoré sú v ďalšej časti práce riešené aj experimentálne. Šiesta kapitola je venovaná experimentálnemu overovaniu pôsobenia nového typu prefabrikovaného nosníka v štádiu predpínania. Siedma kapitola sa zaoberá dlhodobým pôsobením predpätého spriahnutého betónového prierezu, skúmaného v zmenšenej mierke v laboratórnych podmienkach. Posledná, ôsma kapitola sa venuje pôsobeniu spriahnutých spojitých systémov od krátkodobých prevádzkových zaťažení. Prezentované sú tu výsledky jednak z laboratórnych experimentov dvojpolového spojitého spriahnutého nosníka a tiež výsledky zo zaťažovacej skúšky novovybudovanej spojitej mostnej konštrukcie z predpätých tyčových prefabrikátov spriahnutých so železobetónovou mostovkovou doskou.
Key words:
betónové mosty, predpätý nosník, prefabrikovaný nosník

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited