13. 11. 2019  9:23 Stanislav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.
Identifikačné číslo: 3688
Univerzitný e-mail: viktor.borzovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Mosty z predpätých tyčových prefabrikátov spriahnutých so železobetónovou doskou
Autor: doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.
Pracovisko: Stavebná fakulta
Oponent 1:Ing. Martin Križma, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Martin Moravčík, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Jan Vítek, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mosty z predpätých tyčových prefabrikátov spriahnutých so železobetónovou doskou
Abstrakt:Predložená habilitačná práca sa zaoberá vybranými problémami spojenými s návrhom betónových mostov z predpätých tyčových prefabrikátov spriahnutých so železobetónovou doskou. Táto práca sa skladá z poznatkov, ktoré autor získal počas vedecko-výskumného a pedagogického pôsobenia na Katedre betónových konštrukcií a mostov, Stavebnej fakulty, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a konzultačnej činnosti pre prax. Intenzívny rozvoj a masívna aplikácia prefabrikovaných betónových systémov pre nové konštrukcie mostov na diaľniciach a rýchlostných cestách prebiehala v posledných 15 rokoch na Slovensku. Vďaka tomu vzniklo veľké množstvo rôznych typov betónových mostných nosníkov. Práca je zložená z prehľadu prefabrikovaných mostných nosníkov používaných na Slovensku, z teoretických poznatkov pôsobenia a navrhovania spriahnutej mostnej konštrukcie tohto typu a poznatkov získaných z experimentálnych laboratórnych skúšok a skúšok na reálnych prvkoch a konštrukciách týchto systémov. Habilitačná práca je rozdelená na osem kapitol. V úvode je definovaná oblasť používania, výhody a nevýhody tohto typu konštrukcie. V typológii sú zadefinované základné rozdelenia a tvary používaných betónových prefabrikovaných nosníkov. Tretia kapitola je venovaná histórii používania prefabrikovaných mostných nosníkov na území Slovenska a prehľad používaných mostných prefabrikátov od najstarších až po súčasné. V štvrtej kapitole sú opísané základné statické schémy betónových mostov z tyčových prefabrikátov. Ich vývoj, výhody a nevýhody zo statického hľadiska a hľadiska zhotovovania. Teoretická časť končí analýzou pôsobenia nosníkov spojitých spriahnutých mostov v jednotlivých štádiách výstavby. V piatej kapitole sú tiež definované tri vybrané problémy pôsobenia, ktoré sú v ďalšej časti práce riešené aj experimentálne. Šiesta kapitola je venovaná experimentálnemu overovaniu pôsobenia nového typu prefabrikovaného nosníka v štádiu predpínania. Siedma kapitola sa zaoberá dlhodobým pôsobením predpätého spriahnutého betónového prierezu, skúmaného v zmenšenej mierke v laboratórnych podmienkach. Posledná, ôsma kapitola sa venuje pôsobeniu spriahnutých spojitých systémov od krátkodobých prevádzkových zaťažení. Prezentované sú tu výsledky jednak z laboratórnych experimentov dvojpolového spojitého spriahnutého nosníka a tiež výsledky zo zaťažovacej skúšky novovybudovanej spojitej mostnej konštrukcie z predpätých tyčových prefabrikátov spriahnutých so železobetónovou mostovkovou doskou.
Kľúčové slová:betónové mosty, predpätý nosník, prefabrikovaný nosník

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene