Jul 20, 2019   7:17 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Júlia Kurnátová, PhD.
Identification number: 36946
University e-mail: qkurnatova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Optimization of production targets using simulation optimization
Written by (author): Ing. Júlia Kurnátová, PhD.
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Peter Bubeník, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia cieľov výroby s využitím simulačnej optimalizácie
Summary:Cieľom dizertačnej práce je vytvoriť metodiku pre návrh a realizáciu stratégií riadenia konkrétneho typu výrobného systému. Jednotlivé stratégie sú zamerané na optimalizáciu špecifických cieľov výroby a rešpektujú individuálne potreby konkrétneho výrobného systému, tzn. zohľadňujú rozhodujúce faktory, ktoré majú významný vplyv na riadenie daného výrobného systému. Práca obsahuje niekoľko čiastkových cieľov: stanovenie cieľov výroby, návrh stratégií riadenia, vytvorenie simulačných modelov výrobných systémov, realizácia stratégií riadenia pomocou simulačnej optimalizácie, vyhodnotenie optimalizačných experimentov a vypracovanie syntézy poznatkov z dosiahnutých experimentov. Pre získanie relevantných výsledkov sú použité metódy simulácie a simulačnej optimalizácie na výrobných systémoch. Použitie je demonštrované na jednom experimentálnom a dvoch reálnych výrobných systémoch, ktoré boli modelované v simulačnom produkte Witness 13 a optimalizované v module Experimenter. Na nich sú realizované jednokriteriálne optimalizácie konkrétnych cieľov stratégií riadenia, ale taktiež aj multikriteriálne optimalizácie, ktoré súčasne sledujú všetky ciele. Dôležitým výsledkom práce bolo vytvorenie univerzálneho postupu krokov ako pristupovať k optimalizácii cieľov výroby, ktoré sú ovplyvňované rôznymi faktormi vo výrobe.
Key words:simulačná optimalizácia, optimalizačný experiment, stratégia riadenia, výrobný systém, faktory ovplyvňujúce výrobných systémov, simulácia, optimalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited