Oct 20, 2020   2:46 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Identification number: 376
University e-mail: silvia.basova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FAD)

     
     
Final thesis
     Projects     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
IDENTITY OF INNER CITY STRUCTURE
Written by (author):
Department:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
IDENTITA VNÚTROMESTSKEJ ŠTRUKTÚRY
Summary:Kompaktné mesto, tvorené sieťou ulíc a námestí, s optimálnym merítkom, s verejným priestorom a prostredím pre peších sa ukazuje ako overená a zatiaľ neprekonaná, urbánne a ekologicky udržateľná základná forma mesta. Modelová cesta k zachovaniu urbanity vo vnútornom meste a jej potvrdenie i rozvoj v CMZ i ostatnej hierarchickej osnove mesta je kľúčom k čitateľnosti ťažiskovej urbanity mesta a jeho fragmentov. Výrazovo sa odlišuje od ostatnej kompaktno -- rozvoľnenej až rozvoľnenej urbánnej substancie. Báza skúmania vnútorného mesta je vytvorená posunom z bázy pamiatkovo chránených mestských lokalít do roviny skúmania urbanistických princípov tzv. "klasického mesta" v meste ako celku. Vnútorné mesto má základné charakteristiky postavené na klasických priestorových princípoch, na vzťahu dominantného priestoru námestia k zastavanému celku; k priestoru ulice, nádvoria, pasáže a k mestským blokom. Urbánne indície pre víziu udržateľného mesta sú následne syntetizované do zásad vnútorného mesta, do zásad zachovania a rozvoja kultúrnych hodnôt územia. Dotvorenie a vitalita verejných priestorov vytvárajú dynamický efekt pre život v mestskom organizme. Socio -- urbánne a enviro -- urbánne indície pre víziu udržateľného mesta sú rámcovými podmienkami pre urbánnu komplexnosť mesta.
Key words:
urbánna kvalita, identita, princípy, vnútorného mesta, kompaktnosť, , hierarchia kompozičná osnova mesta, mierka človeka, urbánna komplexnosť

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited