6. 4. 2020  15:22 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Identifikační číslo: 378
Univerzitní e-mail: viera.joklova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Žilina - nábrežné rozvojové územie
Autor: Ing. arch. Marek Urban
Pracoviště: Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Juraj Furdík, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Žilina - nábrežné rozvojové územie
Abstrakt:Výstupom tejto diplomovej práce je vytvorenie konceptu pre severo – západny rozvoj mesta smerom ku sútokom riek Váh, Kysuca a Rajčanka a transformáciu starého železničného prekladiska a priľahlých priemyselných arálov na príjemné funkčné a verejnosti prístupné zóny s potrebným vybavením, ktoré mestu v súčasnosti chýba alebo nedostačuje. Koncept sa zameriava aj na integráciu regionálnej električkovej trate, ktorá by spájala dôležité centrá žilinkého okresu – Rajec, Bytča, Letisko Hričov, Kysucké Nové Mesto, Terchová, Strečno. Ťažiskom riešeného územia je bulvár s električkovou traťou, ktorý smeruje z juhu na sever k navrhovanému areálu športu. V danom území sa v súčasnosti nachádzajú priemyselné areály, ktoré sa tiahnu pozdĺž rieky Rajčanka až k rieke Váh, čím sa vytvára veľká bariéra medzi východom a západom mesta. Poloha transformovaného územia je veľmi atraktívna najmä kvôli prírodným hodnotám ako blízkosť vodných tokov, lesoparkov, rekreačných zón, historických pamiatok a iných život obohacujúcich prvkov. Integrácia električkovej trate umožní rýchle spojenie týchto prvkov a okresných centier nielen obyvateľom mesta ale ľudom zo širšieho okolia. Hlavnou myšlienkou tohto návrhu je nájsť čo najviac pohodlných peších prepojení medzi východom a západom mesta, vytvoriť jeho prirodzený rozvoj smerom vodnému dielu Hričov pokračovaním Framborskej ulice s historizujúcou atmosférou. V práci zároveň hľadám alternatívne trasovanie vnútromestského cestného obchvatu a železničnej trate, ktoré mesto rozsekávajú na množstvo malých izolovaných častí. Ďalšou pridanou hodnotou návrhu územia je množstvo zelene prechádzajúce vo viacerých líniách cez navrhovanú zónu, ktoré plynule nadväzuje na lesoparky a s pridanými exteriérovými športovými, rekreačnými a kultúrnymi funkciami. Vytvára sa tak kvalitné prostredie pre život v meste. V návrhu sú transformáciou hodnotných priemyselných stavieb vytvorené nové funkcie, ktoré posunú život v meste na inú úroveň. Ide o vytvorenie kultúrneho trojbrežia prostredníctvom adaptácie priemyselných budov na nové výstavisko, vedecko – technické zábavné centrum, interaktívny park atď.Trendom rozvoja mesta Žilina je prevažne vytváranie dopravných napojení slúžiacim predovšetkým pre individuálnu automobilovú dopravu a výstavby na periférii mesta. V minimálnej miere sa myslí na koncepčný rozvoj centra mesta, ktoré súčasným požiadavkám nepostačuje ani funkčne ani dopravne ani architektonicky. Pri vytváraní nových funkcií sa nemyslí na pohodlné pešie prepojenia, zelené plochy, zaujímavé a hodnotné verejné priestranstvá. V mojej diplomovej práci sa snažím hľadať možnosti ako priblížiť mesto ľudskej mierke, prispôsobiť ho prevažne ekologickej a udržateľnej doprave a nachádzať kompromisy pre tvorenie nových funkcií s pohodlnými pešími vzdialenosťami a využitím technického, prírodného a architektonického bohatstva mesta. Cieľom mojej diplomovej práce je vytvoriť sebestačnú mestskú štvrť priateľskú ako k obyvateľom, tak aj k prírode. Hlavnou kompozičnou a dopravnou kostrou môjho návrhu je vytvorenie bulváru s električkovou traťou. V danom území sa aktuálne nachádzajú neusporiadané areály priemyselnej zóny umiestnené v širokom páse medzi centrom Žiliny a riekou Rajčanka. A na severe v tesnom kontakte s Váhom je Zriaďovacia stanica Žilina. Mojim cieľom bolo dané územie funkčne transformovať a naplniť tak, aby sa rozšírilo centrum mesta o nové funkcie, ktoré v meste chýbali alebo boli nedostatočné. Poloha riešeného územia je veľmi atraktívna z hľadiska blízkosti zelene, Vodného diela Hričov, chránených oblastí a rekreačných možností. Plynule napojenie na dopravnú električkovú kostru zabezpečí rýchlu dopravu do mesta ale aj von. Hlavnou myšlienkou môjho návrhu je vytvoriť zelené mesto, čo znamená dostať do územia čo najviac zelene, ktorá bude zadržiavať vlhkosť v danom území vytvorí pešie prepojenia medzi východom a západom mesta, čím sa prispeje k tvorbe príjemného a obývateľného mesta. Ďalším kompozičným prvkom je priečna zelená os, ktorá prepája centrum mesta s novou vybavenosťou a lesoparkami Diel a Hradisko. V týchto prírodných zelených trasách sa nachádza okrem pešej trasy aj cyklistický chodník, ktorý je napojený na medziregionálnu cyklosieť. V návrhu sú zahrnuté okrem bývania hlavné funkcie, ktoré človek potrebuje počas života ako je šport, kultúra, vzdelanie, oddych, nemocnica a pracovná vybavenosť.
Klíčová slova:Nábrežie, Pešie prepojenia, Električková trať

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně